BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1835/TCT-KK
V/v thu thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1593/CT-THNVDT ngày 13/3/2008của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xin ý kiến chỉ đạo công tác lập bộ thuếnhà, đất năm 2008, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo Điều 10 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất:

- Tại khoản 1 quy định: "Đô thị bao gồm thànhphố, thị xã, thị trấn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lậpvà xếp loại đô thị. Đô thị được phân thành 6 loại, gồm: đô thị loại đặc biệt, đôthị loại I, đô thị loại II, đô thị loại III, đô thị loại IV, đô thị loại V theoquy định hiện hành của Nhà nước. Đối với thị xã, thị trấn chưa được xếp loại đôthị thì xếp vào đô thị loại V."

- Tại khoản 2 quy định: "Loại đường phố trongtừng loại đô thị được xác định căn cứ chủ yếu vào khả năng sinh lợi, điều kiệnkết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch,khoảng cách tới khu trung tâm đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch.Đường phố trong từng loại đô thị được phân thành các loại đường phố có số thứtự từ 1 trở đi... Trường hợp một đường phố gồm nhiều đoạn đường phố có khả năngsinh lợi khác nhau, có kết cấu hạ tầng khác nhau thì từng đoạn đường phố đóđược xếp vào loại đường phố tương ứng."

Căn cứ quy định trên đây, đề nghị Cục Thuế báo cáoUỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh phốihợp, nghiên cứu xây dựng bảng phân loại đường phố và trình Uỷ ban nhân dân tỉnhban hành chính thức theo thẩm quyền quy định để làm căn cứ áp dụng Thông tư số83 TC/TCT ngày 7/10/1994 phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trong khi chưa có quyết định chính thức của Uỷ bannhân dân tỉnh Bình Dương, để đảm bảo thời gian lập bộ thuế nhà đất theo đúngquy định đề nghị Cục Thuế báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho phép tạmthời xác định mức thu thuế nhà đất trên địa bàn như đề xuất tại công văn số 1593/CT-THNVDT ngày 13/3/2008 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dươngđược biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến