BỘ TÀI CHÍNH
-------
S: 18355/BTC-CST
V/v: Áp dụng công văn 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015
Kính gửi:
- Cục thuế các tỉnh, thành, phố trực thuộc Trung ương;
- Cục hải quan các địa phương.
Bộ Tài chính nhận được công văn số 1368/HQHG-NV ngày 7/10/2015 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang về việc áp dụng công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Ngày 15/9/2015 Bộ Tài chính đã có công văn số 12848/BTC-CST hướng dẫn về các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chưa được định danh tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC . Đối với các trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, tỉnh, nộp thuế GTGT; kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với các máy móc, thiết bị được hướng dẫn tại công văn số 12848/BTC-CST từ ngày 01/01/2015 đến ngày 15/9/2015 thì không điều chỉnh
Riêng đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu (hoặc mua) máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trước ngày 15/9/2015 đã kê khai, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu (hoặc trả thuế GTGT khi mua hàng), bán ra từ ngày 15/9/2015 thì doanh nghiệp lập hóa đơn ghi không chịu thuế GTGT và được kê khai, bù trừ số thuế GTGT đầu vào với số thuế GTGT đầu ra phải nộp của các hàng hóa dịch vụ khác thay vì hoàn trả trực tiếp từ ngân sách nhà nước.
Bộ Tài chính trả lời để các Cục thuế và Cục hải quan biết và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để báo cáo);
- Công ty Cổ phần Chăn nuôi
C.P Vit Nam;
- TCT; Vụ PC; TCH
Q;
- Trang tin điện t Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST(CST2).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai