TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1836/CT-TTHT
V/v Thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Ông Hồ Hữu Lộc
Địa chỉ: 706 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10
Mã số thuế: 8070155675

Trả lời văn thư ngày 21/03/2013 của Ông về quyếttoán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN;

Căn cứ công văn số 187/TCT-TNCN ngày 15/01/2013 củaTổng cục Thuế V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012:

"Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương,tiền công ký hợp đồng dài hạn (trên 3 tháng) duy nhất tại một nơi trong nămdương lịch nếu có yêu cầu thực hiện quyết toán thì có thể ủy quyền quyết toánthuế cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay, kể cả trường hợp cá nhân làmviệc chưa đủ 12 tháng trong năm nhưng có thu nhập duy nhất tại một nơi."

"Cá nhân được giảm trừ cho người phụ thuộc từtháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng và đã đăng ký giảm trừ gia cảnh. Đối với ngườinước ngoài cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân vàngười phụ thuộc từ tháng 1 đến tháng rời khỏi Việt Nam.

Trường hợp cá nhân trong năm có phát sinh nghĩa vụnuôi dưỡng mà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc đến khiquyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi khấutrừ thuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng ký giảm trừ; khiquyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụnuôi dưỡng."

Ví dụ 4.

- Ông A phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 1 người convào tháng 1/2012 nhưng đến tháng 3/2012 ông A mới đăng ký giảm trừ gia cảnh chongười phụ thuộc thì từ tháng 3/2012 hàng tháng ông A được tính giảm trừ chongười phụ thuộc khi tạm khấu trừ thuế. Cuối năm khi quyết toán thuế, ông A đượctính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng 1/2012.

- Ông A phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng 1 người convào tháng 1/2012 nhưng không đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thì hàngtháng ông A không được tính giảm trừ cho người phụ thuộc khi tạm khấu trừ thuế.Cuối năm khi quyết toán thuế, ông A đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc thìđược tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng 1/2012.

Trường hợp của Ông theo trình bày, trong năm 2012có thu nhập duy nhất tại một nơi là Trường Đại học Việt Đức:

- Từ tháng 1 đến tháng 5/2012 nhận lương khoán vàđơn vị chi trả đã tạm khấu trừ 10% thuế TNCN;

- Từ tháng 06 đến tháng 12/2012 đơn vị chi trả tínhthuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần thì Ông có thể ủy quyền cho TrườngĐại học Việt Đức quyết toán thay, khi quyết toán thuế TNCN năm 2012 Ông đượctính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Cục Thuế TP trả lời để Ông biết và thực hiện theođúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế
- Phòng Thuế TNCN
- Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga