BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1836 TCT/NV1
V/v thuế TTĐB đối với sản phẩm bia, rượu

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 164 CT-QLDN ngày 19/3/2003 của Cục thuế tỉnh Cao Bằng về việc phân biệt sản phẩm bia với nước giải khát lên men và xác định thuế TTĐB đối với sản phẩm rượu Tắp Ná, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1/ Bộ Tài chính có công văn 192 TC/TCT ngày 14/1/2000, trong đó có nêu một số tiêu thức để phân biệt giữa sản phẩm bia với nước giải khát lên men (bản photocopy đính kèm). Đề nghị Cục thuế tỉnh Cao Bằng căn cứ vào hướng dẫn tại công văn số 192 TC/TCT (nêu trên) để xác định mặt hàng của Công ty bia và chế biến hoa quả Cao Bằng là bia hay nước giải khát lên men.

2/ Căn cứ quy định tại Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì:

Trường hợp công ty mua rượu qua trưng cất thủ công của dân về, sau đó thực hiện công đoạn khử độc tố, đóng chai thành sản phẩm rượu có nồng độ cồn 320 để bán ra thị trường thì hoạt động của Công ty được xác định là hoạt động sản xuất phải chịu thuế TTĐB theo quy định.

Tổng cục thuế trả lời để cục thuế tỉnh Cao Bằng biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc