THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1836/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh mức vốn vay AFD và cơ chế tài chính dự án "Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông - đô thị tỉnh Lào Cai"

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8149/BKH-KTĐN ngày 06 tháng 11 năm 2007) về việc điềuchỉnh mức vốn vay Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và cơ chế tài chính dự án"Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông - đô thị tỉnh Lào Cai", ý kiến củaBộ Tài chính (công văn số 15251/BTC-TCĐN ngày 12 tháng 11 năm 2007) về việc bổsung danh mục dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Lào Cai vay AFD và đềnghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 2471/UBND-TH ngày 30 tháng10 năm 2007) về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án "Đầu tư cơ sở hạtầng nông thôn tỉnh Lào Cai" sử dụng vốn vay AFD, tiếp theo công văn số 448/TTg-QHQT ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt danh mục dự án "Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông - đô thị tỉnh LàoCai" vay vốn của AFD, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đổi tên dự án "Đầutư cơ sở hạ tầng giao thông - đô thị tỉnh Lào Cai" thành dự án "Đầutư cơ sở hạ tầng nông thôn tỉnh Lào Cai" với các nội dung chủ yếu được nêutại công văn số 448/TTg-QHQT ngày 10 tháng 4 năm 2007, trong đó nâng tổng sốđường giao thông từ 252,4 km lên 305,4 km.

2. Đồng ý điều chỉnh vốn vay AFDđối với Dự án từ 20 triệu Euro lên 22,8 triệu Euro, trong đó 22 triệu Euro từvốn vay PSI và 0,8 triệu Euro từ nguồn viện trợ không hoàn lại dành cho cáchoạt động tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật.

3. Phê duyệt điều chỉnh cơ chếtài chính từ vay lại sang cấp phát cho hạng mục chiếu sáng công cộng tại đô thịSapa, trị giá 6,7 tỷ VND (tương đương khoảng 350.000 Euro).

4. Phê duyệt cơ chế tài chính ápdụng đối với hợp phần xử lý rác thải của Dự án như đề xuất nêu tại công văn số15251/BTC-TCĐN ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cairà soát lại các hạng mục đầu tư trên cơ sở quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầngcủa tỉnh để phê duyệt Dự án và triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiệnhành. Trong quá trình hoàn chỉnh tài liệu Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cailưu ý ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan để đảm bảo sử dụng vốn đầu tư đạthiệu quả thiết thực./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Các vụ: TH, CN, ĐP, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 20

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng