BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1837/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Công ty thang máy và thiết bị ThăngLong
(số 105 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn không số ngày 18/2/2009 của Công ty thangmáy và thiết bị Thăng Long về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề doanh nghiệp hỏi đã được quy định cụ thể tại Thông tưsố 13/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuếGTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn;Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệngiảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá trong Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi.

Ngoài ra, ngày 3/3/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 2367/BTC-CST hướng dẫn Hải quan các Tỉnh, thành phố về việc giảm 50% thuế suấtthuế GTGT đối với sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty thang máy và thiết bịThăng Long biết và liên hệ trực tiếp với Cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp làmthủ tục nhập khẩu hàng hoá để được giải quyết cụ thể./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông