BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------
V/v: khôi phục mã số thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 2033/CT-KK-Đ3 ngày 7/4/2010 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn việc xin khôi phục mã số thuế (MST) của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Bách Quý. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại điểm 2, Mục III, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.
"Chấm dứt hiệu lực MST là thủ tục cơ quan thuế xác định MST không còn giá trị sử dụng trong hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngành thuế. Cơ quan thuế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và thông báo công khai danh sách các MST chấm dứt hiệu lực sử dụng.
Tổ chức nộp thuế sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST, khi hoạt động trở lại phải làm hồ sơ đăng ký thuế mới và được cấp MST mới"
Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Bách Quý đã được Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST ngày 18/01/2010 với lý do giải thể. Nếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Bách Quý hoạt động trở lại thì Công ty phải làm hồ sơ đăng ký thuế mới và sẽ được cấp MST mới.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam