BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1837 TCT/NV1
V/v Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 988 CT/KTQD ngày 1/11/2002 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về thuế suất thuế GTGT đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực tư vấn xây dựng, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2.38, mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: hoạt động kiểm định chất lượng nguyên vật liệu xây dựng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% nếu trong hợp đồng xác định nội dung kiểm định là phân tích về kết cấu, thành phần, tính lý, hoá, độ bền của nguyên vật liệu.

Căn cứ quy định tại điểm 3.13 và 3.17, mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêu trên) thì: hoạt động tư vấn xây dựng như thẩm định dự án đầu tư (trừ hoạt động lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tiền khả thi) và hoạt động giám sát công trình áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình thuận biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc