BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1838/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu xe ôtô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh ĐắkLắk

Trả lời công văn số 105/HQĐL-NV ngày 04/02/2013 của Cục Hảiquan tỉnh ĐăkLăk về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ nội dung giải trình của bà Giang Thị Phụng tại Đơn đềnghị đề ngày 31/3/2013 về việc Bà đã nhập cảnh về nước trở lại (ngày 31/3/2013)và xin trực tiếp làm thủ tục nhập khẩu chiếc xe ôtô hiệu Lexus RX350, sản xuấttại Canada năm 2010 theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương(không ủy quyền cho ông Nguyễn Huy), đề nghị Cục Hải quan tỉnh ĐăkLăk thực hiệnviệc xác minh theo hướng dẫn tại công văn số 20/TCHQ-ĐTCBL ngày 06/02/2013 củaTổng cục Hải quan và công văn số 137/ĐTCBL-P2 ngày 21/02/2013 của Cục Điều trachống buôn lậu. Trên cơ sở kết quả xác minh, nếu xác định bà Giang Thị Phụng đủđiều kiện nhập khẩu, đúng đối tượng nhập khẩu quy định tại Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/6/2009 của Bộ Tài chính thì giải quyết thủ tục cấp giấyphép nhập khẩu xe ôtô đang sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển cho bà Phụngtheo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnhĐăkLăk được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn