VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 1838/VPCP-V .III
V/v: Thẩm định hồ sơ công nhận các xã thuộc vùng An toàn khu của tỉnh Quảng Nam
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Nội vụ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2014 đối với việc công nhận và cho chủ trương lập Đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã An toàn khu căn cứ địa cách mạng huyện Bắc Trà My và huyện Hiệp Đức trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 702/BNV-CQĐP ngày 05 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Trước mắt chưa xem xét hồ sơ các xã An toàn khu thời kỳ chiến tranh chống Mỹ; giao Bộ Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam hoàn thiện hồ sơ công nhận các xã An toàn khu căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tổ chức thẩm định hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, NC, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng