BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1838TCT/NV5
V/v: trả lời CS thuế

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2001

Kính gửi: Côngty TNHH Colgate - Palmolive (Việt Nam)

Trả lời công văn số 0173/CP ngày 17/3/2001 của Côngty TNHH Colgate - Palmolive (Việt Nam) về việc chính sách thuế đối với hìnhthức giảm giá của các hàng hóa đã bán, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Điểm 5.6 Mục IV Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTCngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính quy định: Hàng hóa, dịch vụ bán áp dụng hìnhthức giảm giá thì giá bán ghi trên hóa đơn là giá đã được giảm. Nếu việc giảmgiá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thực tế mua đạt mứcnhất định thì số tiền giảm giá của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trênhóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau; hóa đơn phảighi rõ giảm giá hàng hóa bán của các hóa đơn nào.

Căn cứ theo quy định trên thì doanh thu tính thuếGTGT là doanh thu sau khi đã trừ khoản giảm giá.

Trường hợp của Công ty, số tiền giảm giá cho kháchhàng theo doanh thu được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa lần mua cuốicùng trong kỳ hoặc của kỳ sau mà khoản giảm giá này lớn hơn giá trị hàng hóabán ra của lần mua cuối cùng trong kỳ (hoặc của kỳ sau) thì số tiền giảm giáđược tính điều chỉnh trên hóa đơn này chỉ được tối đa không quá giá trị hànghóa bán ra, phần còn lại sẽ được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng tiếptheo; trên hóa đơn phải ghi rõ giảm giá hàng hóa bán của hóa đơn nào.

2. Điểm 3.b12 Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTCngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính quy định: đối với các ngành sản xuất, chi phíquảng cáo, tiếp thị... không vượt mức khống chế quy định là 7% trong 2 năm đầumới đi vào sản xuất, các năm sau là 5% trên tổng chi phí của các khoản từ b1đến b11.

Hình thức giảm giá theo doanh thu của Công ty làmột hình thức khuyến mại vì vậy khoản giảm giá phải được tính vào mức khống chếchi phí quảng cáo tiếp thị... theo quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Colgate - Palmolive(Việt Nam) được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Thị Cúc