BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1839 TCT/NV1
V/v áp dụng thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Sở Tài chính-Vật giá TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 284/TCVG-CS ngày 21/1/2003 của Sở Tài chính-Vật giá TP.Hồ Chí Minh về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động sửa chữa, duy tu, phục chế trong xây dựng; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì:sửa chữa, duy tu, phục chế di tích lịch sử, văn hoá, bảo tàng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%, như vậy, theo quy định này chỉ có hoạt động sửa chữa duy tu, phục chế di tích lịch sử, văn hoá, bảo tàng mới được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%. Còn các hoạt động sửa chữ, duy tu, phục chế không phải là di tích lịch sử, văn hoá, bảo tàng thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Về ý kiến phân biệt 2 thuế suất thuế GTGT giữa hoạt động xây dựng mới và sửa chữa cải tạo xây dựng, Tổng cục thuế ghi nhận; đồng thời trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Chính phủ đã trình Quốc hội điều chỉnh thuế suất đối với hoạt động xây dựng là 10%.

Tổng cục thuế trả lời để Sở Tài chính-Vật giá thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc