BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1839 TCT/NV7
V/v Điều kiện, thủ tục hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Hiệp Hội cây điều Việt Nam.

Tổng cục thuế nhận được công văn số 12/CV .VINACAS ngày 10/4/2003 của Hiệp hội cây Điều Việt Nam hỏi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nông sản xuất khẩu qua Trung Quốc; Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều kiện, thủ tục được hoàn thuế GTGT đối với hàng nông sản xuất khẩu trước thời điểm tháng 10 năm 2002 được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính, cụ thể sau đây:

+ Hợp đồng bán hàng hoá hoặc hợp đồng gia công, sản xuất hàng xuất khẩu ký với nước ngoài, hợp đồng uỷ thác xuất khẩu đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu.

+ Hoá đơn GTGT bán hàng hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất và cho các đối tượng khác được xác định như xuất khẩu theo quy định của Chính phủ.

+ Chứng từ thanh toán tiền hoặc chứng từ xác nhận thanh toán của khách hàng nước ngoài hoặc doanh nghiệp chế xuất.

+ Tờ khai hải quan về hàng xuất có xác nhận hàng đã xuất khẩu của cơ quan hải quan. Trường hợp uỷ thác xuất khẩu thì phải có tờ khai hải quan về hàng hoá xuất khẩu của bên nhận uỷ thác, nếu là bản sao phải có đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu ký, đóng dấu.

- Và tại công văn số 10216 TC/TCT ngày 26/10/2001 của Bộ Tài chính đã nêu rõ thêm về chứng từ thanh toán hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài phải phù hợp với quy định trong hợp đồng mua bán và quy định của ngân hàng Nhà nước về đồng tiền, phương thức thanh toán...

- Từ ngày 01 tháng 10 năm 2002 trở đi, điều kiện, thủ tục để được hoàn thuế GTGT đối với hàng nông sản xuất khẩu được thực hiện theo Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên, trong đó có quy định điều kiện hàng hoá xuất khẩu được hoàn thuế GTGT phải thanh toán qua ngân hàng. Việc thanh toán và chứng từ thanh toán đối với hàng hoá xuất khẩu được thực hiện theo công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 01/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tổng cục thuế thông báo để Hiệp hội cây điều biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương