BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1839/TM-XNK
V/v truy thu thuế, phụ thu và xử phạt đối với xe ô tô nhập khẩu trái quy định

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 6653 TC/TCT ngày 1/7/2003 của Bộ Tài chính về việc truy thu thuế, phụ thu và xử phạt đối với xe ô tô nhập khẩu trái quy định, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Bộ Thương mại thống nhất với ý kiến của Bộ Tài chính nêu trong công văn số 5958 TC/TCT gửi kèm công văn số 6653 TC/TCT dẫn trên.

Xin gửi Bộ Tài chính tổng hợp./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Mai Văn Dâu