VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1839/VPCP-QHQT
V/v Chuyển nhượng vốn và chuyển đổi hình thức đầu tư của CTLD Bia Hà Tây

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Công nghiệp
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1834 BKH/QLDA ngày 1 tháng 4 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc chuyển nhượng vốn của Bên Việt Nam cho Bên nước ngoài và chuyển đổi hình thức đầu tư của Công ty liên doanh thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc điều chỉnh giấy phép đầu tư cho công ty liên doanh Nhà máy bia Hà Tây, theo đó Bên Việt Nam được chuyển nhượng toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ cho Bên nước ngoài và chuyển hình thức công ty liên doanh thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, với các điều kiện như trình bày của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy