VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: chấm dứt thực hiện hai dự án sử dụng vốn vay phát triển của Chính phủ Đức
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1592/BKHĐT-KTĐN , ngày 16 tháng 3 năm 2011) về việc chấm dứt việc thực hiện hai dự án sử dụng nguồn vốn vay phát triển của Chính phủ Đức, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:
1. Đồng ý chấm dứt việc thực hiện dự án "Hệ thống nước thải Khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ" và dự án "Nâng cấp vận tải công cộng thành phố Đà Nẵng, sử dụng vốn vay phát triển của Chính phủ Đức.
2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành đàm phán với phía Đức về đề xuất dự án khác phù hợp thuộc lĩnh vực phát triển đô thị sử dụng vốn vay phát triển của Chính phủ Đức và khả năng tiếp tục thực hiện dự án "Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng - thành phố môi trường" sử dụng vốn không hoàn lại của Chính phủ Đức.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,
các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3) 15
BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc