TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Lotte-Sea Logistics
(Lô A1, Đường số 3, KCN Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 01-CV/LSL/2013ngày 20/2/2013 của Công ty TNHH Lotte-Sea Logistics về vướng mắc liên quan đếnnộp bổ sung C/O không đúng thời hạn quy định, Cục Giám sát quản lý về hải quancó ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đang trình Bộ Tàichính để hướng dẫn xử lý các trường hợp nộp bổ sung C/O và có công văn trả lờicụ thể sau.

Cục Giám sát quản lý về hải quanthông báo để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan Long An;
- Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An (thay trả lời công văn số 164/BQLKKT-DNTM );
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn