HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 184/HĐNTNN
V/v: Hồ sơ thiết kế dự án Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: Công ty Đầu tư phát triển Đường caotốc Việt Nam

Xét ý kiến của Công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc ViệtNam (VEC) tại công văn số 01/BC-VEC ngày 04/01/2010 về việc Thực hiện chỉ đạo củaPhó Thủ tướng Chính Phủ Hoàng Trung Hải tại công văn số 8888/VPCP-KTN ngày14/12/2009, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng (HĐNTNN) có ý kiếnnhư sau:

1. Đối với các tồn tại trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật củatoàn bộ 08 gói thầu thi công xây dựng đã được nêu tại văn bản số 50/HĐNTNN ngày22/9/2009, Chủ đầu tư giao cho nhà thầu thi công xây dựng thực hiện bổ sung khảosát, thiết kế vào thiết kế bản vẽ thi công, đảm bảo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹthuật áp dụng cho dự án đã được phê duyệt. Chủ đầu tư phải tổ chức thẩm định vàphê duyệt thiết kế bản vẽ thi công nêu trên như đối với thiết kế kỹ thuật.

2. Nhà thầu thực hiện khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kếbản vẽ thi công các gói thầu nêu trên phải có đủ điều kiện năng lực để thực hiệnkhảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế theo quy định hiện hành. Chủ đầu tư báocáo HĐNTNN kế hoạch thực hiện khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công của các gói thầuthi công xây dựng nêu trên để HĐNTNN có kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện.

3. Chủ đầu tư báo cáo HĐNTNN về kết quả sửa đổi, bổ xung bảnvẽ thi công và trình tự thực hiện đối với các gói thầu đang thi công xây dựng,HĐNTNN lưu ý tại văn bản số 50/HĐNTNN ngày 22/9/2009 đến nay đã được 4 tháng.HĐNTNN sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện của Chủ đầu tư đối với các vấn đề nêutrên vào giữa tháng 2/2010.

Trên đây là ý kiến của HĐNTNN về một số vấn đề liên quan đếnhồ sơ thiết kế công trình đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, HĐNTNN đề nghị Chủ đầutư nghiên cứu và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
 - Như trên.
- Chủ tịch Hội đồng (để b/c),
- TT. Bùi Phạm Khánh,
- Bộ GTVT,
- Tổ chuyên gia,
- Lưu CQTTHĐ.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
GS.TSKH Nguyễn Văn Liên