BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1840/BNV-CQĐP
V/v thực hiện các quy định về thành viên UBND các cấp NK 2011 - 2016

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cuộc bầu cử đại biểuQuốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016đã diễn ra ngày 22/5/2011, hiện nay các địa phương đang chuẩn bị tiến hành kỳhọp thứ nhất, nhiệm kỳ hoạt động 2011 - 2016 của Hội đồng nhân dân các cấp.

Để kịp thời triểnkhai thực hiện việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND tại kỳ họp thứ nhấtvà trong nhiệm kỳ hoạt động 2011 - 2016 của HĐND các cấp, Bộ Nội vụ đề nghị cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị các phương án nhân sự, ấn địnhsố lượng, cơ cấu thành viên UBND các cấp và tiến hành trình tự, thủ tục bầu,miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên UBND các cấp theo quy định tại Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (năm 2003), Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày01/4/2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viênUBND các cấp, Hướng dẫn số 975/HD-BNV ngày 04/5/2004 của Bộ Nội vụ về hướng dẫnbầu cử thành viên UBND các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009 và các văn bản hiện hành cóliên quan.

Trên đây là ý kiếncủa Bộ Nội vụ để Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ CQĐP (02b)

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn