BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1841/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế

, ngày 26 tháng 05 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Nam Thịnh
100 An Dương Vương, P.9, Q.5, TP.HCM

Trả lời công văn số 01/NT-2006 ngày 8/5/2006 của Công ty TNHH Nam Thịnh hỏi về việc thực hiện quyết định ưu đãi đầu tư. Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước có quy định: “Ưu đãi về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng quy mô, đầu tư chiều sâu theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP được thực hiện như sau:

1.3.1. Đối tượng áp dụng là: cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc ngành, nghề quy định tại Danh mục A Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

1.3.2. Thời gian và mức ưu đãi miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu mang lại như sau:

a. Được miễn một năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty có thực hiện dự án thành lập xưởng sản xuất phụ tùng và lắp ráp xe gắn máy 2 bánh thì Công ty sẽ được hưởng ưu đãi miễn thuế một năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư này mang lại kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận
- Như trên
- Cục thuế TP.HCM
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương