BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18410/BTC-NSNN
V/v: một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:y ban nhân dân các tỉnh/thành phốtrc thuc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2015, Bộ Tài chính đã có văn bản số 5652/BTC-NSNN ngày 27/4/2015 hướng dẫn xác định số chithường xuyên 8 tháng cuối năm 2015, tiếp theo đó, Bộ Tài chính đã có văn bản số 14518/BTC-NSNN ngày16/10/2015 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg. Ngoài ra, để tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách các cấp địa phương, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách địa phương trong thời gian còn lại của năm 2015 như sau:

1. Chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu ở mức cao nhất để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao.

2. Chỉ đạo cơ quan tài chính tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, hạn chế mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền. Quản lý chặt chẽ việc ứng trước dự toán ngân sách nhà nước và chi chuyển nguồn sang năm sau.

Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát tình hình thu, chi tại các cấp ngân sách trên địa bàn, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán được giao, không để xảy ra tình trạng nợ lương cán bộ, công chức, viên chức, các khoản chi cho con người và chính sách đảm bảo xã hội theo chế độ trên địa bàn.

Trường hợp có địa bàn, cơ quan, đơn vị hụt thu, chưa xử lý dứt điểm hoặc thiếu hụt tạm thời các quỹ ngân sách, cần chủ động giãn tiến độ, hoặc tạm dừngthực hiện một số khoản chi chưa thực sự cần thiết; nếu vẫn thiếu nguồn, thì sử dụng thêm nguồn lực tài chính của địa phương theo quy định (dự phòng, quỹ dự trữ tài chính và các nguồn lực khác của địa phương) kết hp với rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết để đảm bảo cân đối.

Đối với số thu tiền sử dụng đất và các nguồn thu khác gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, trong điều hành cần căn cứ dự toán đã được giao và tiến độ thực hiện thu thực tế; trường hợp dự kiến giảm thu so với dự toán, đồng thời ngân sách địa phương không thể bù đắp từ các khoản tăng thu khác thì phải chủ động rà soát, cắt giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu này.

Nếu sau khi thực hiện các giải pháp nêu trên mà ngân sách địa phương vẫn khó khăn, địa phương có báo cáo bằng văn bản kịp thời đến cơ quan quản lý cấp trên (Ủy ban nhân dân cấp dưới báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên; trường hợp ngân sách cấp Tỉnh khó khăn, báo cáo Bộ Tài chính) để xem xét, trình cấp có thẩm quyền cho phép tạm ứng nguồn để đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng, đặc biệt là các chế đ, chính sách cho con người và chính sách an sinh xã hội. Đến hết năm, căn cứ vào kết quả thu thực tế của địa phương và khả năng cân đối ngân sách, cơ quan tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền việc xử lý đối với từng địa phương.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tnh/thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Lưu: VT; Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh
Quang Hải