TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1842/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại Phương Nga
Địa chỉ: 629/1 Cách MạngTháng 8, Phường 15, Q.10, TP.HCM
Mã số thuế: 0301458315

Trả lời văn bản số 01/20 14/CV-HTTT ngày 07/03/2014 của Công ty về thuế giá trị giatăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuếGTGT:

“Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chănnuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánhbắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường củatổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấykhô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp muối, bảoquản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa,ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và cáchình thức bảo quản thông thường khác. ...”

+ Tại Khoản 5 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kêkhai, tính nộp thuế GTGT:

“Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấutrừ bán sản phẩm trồng trọt, chănnuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biếnthành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại khôngphải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóađơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuếGTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theophương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủysản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chocác đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thìphải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều10 Thông tư này…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty là đơn vị nộp thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ bán nông sản (lúa mì) chưa qua chế biến thành sảnphẩm khác cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì khôngphải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóađơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuếGTGT không ghi, gạch bỏ. Trường hợp Công ty bán mặt hàng nêu trên cho hộ, cánhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuếGTGT theo mức thuế suất 5%.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
567- 56495/2014/tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga