BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1842/TCHQ-TXNK V/v xem xét kết quả phân loại

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina.

Trả lời đề nghị tại công văn số 1702201/XNK ngày 20/02/2017 của Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina về việc xem xét lại kết quả phân loại mặt hàng có tên khai báo “Sữa tắm” tại các Thông báo phân loại số 11830; 11831; 11832/TB-TCHQ ngày 19/12/2016. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại:

Căn cứ Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012, nhóm 34.01, 03 (ba) mặt hàng do Công ty nhập khẩu theo tờ khai Hải quan số 10097642801/A12 ngày 03/08/2016 đăng ký tại Chi cục HQ Nhơn Trạch (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai) được khai báo là “Sữa tắm”, có kết quả phân tích tại thông báo số 270/TB-KĐ3 ngày 23/09/2016 của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 là: Chế phẩm làm sạch da, dạng lỏng, chứa chất hoạt động bề mặt, đã được đóng gói bán lẻ, phù hợp thuộc mã số 3401.30.00 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Về ý kiến của Công ty nêu có áp dụng hướng dẫn tại các công văn của Cục Kiểm tra sau thông quan và Chi cục Hải quan Nhơn trạch:

Công văn số 9431/TCHQ-KTSDTQ ngày 03/10/2016 gửi Hiệp hội tinh dầu- Hương liệu- Mỹ phẩm Việt Nam của Cục Kiểm tra sau thông quan và tương tự công văn số 1762/HQNT-NV ngày 10/11/2016 của Chi cục Hải quan Nhơn Trạch chỉ đưa ra những nội dung giải thích chung và các trường hợp minh họa (chẳng hạn: mặt hàng Sữa tắm được phân loại vào nhóm 3307...), không hướng dẫn mã số cho một mặt hàng cụ thể vì vậy không được coi là công văn hướng dẫn về phân loại hàng hóa của cơ quan hải quan đối với các mặt hàng nhập khẩu cụ thể như đã nêu trên của quý Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina được biết và thực hiện theo đúng các Thông báo phân loại số 11830; 11831; 11832/TB-TCHQ ngày 19/12/2016 của Tổng cục Hải quan./.

Nơi nhận- Như trên;

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh