THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1842/TTg-KTN
V/v chủ trương triển khai đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc, phục vụ khai thác và vận chuyển bôxit từ mỏ Tân Rai - Bảo Lâm ra quốc lộ 20.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Lâm Đồng (công văn số 5321/UBND ngày 26 tháng 8 năm 2010 và số 6012/UBNDngày 27 tháng 9 năm 2010),ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6529/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 9 năm 2010), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6746/BKH-KTĐP &LTngày 23 tháng 9 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 12281/BTC-ĐT ngày 14 tháng9 năm 2010), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (công văn số 5067/TKV-NT ngày 10 tháng 9 năm 2010) về chủ trương triển khai đầu tư dự án xâydựng tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc, phục vụ khai thác và vận chuyển bôxittừ mỏ Tân Rai - Bảo Lâm ra quốc lộ 20, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạokhẩn trương thực hiện phương án cải tạo, nâng cấp đối với các tuyến quốc lộ vàtỉnh lộ thuộc tuyến đường bộ phục vụ nhu cầu vận tải cho 02 Dự án bôxit - nhôm,tỉnh Lâm Đồng và alumin Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông để đáp ứng yêu cầu tiến độ theochỉ đạo tại Thông báo số 209/TB-VPCP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Văn phòngChính phủ.

2. Đồng ý về nguyên tắc đầu tư dựán xây dựng tuyến đường tránh phía Tây thành phố Bảo Lộc để phát triển kinh tếxã hội, phục vụ khai thác và vận chuyển bôxit từ mỏ Tân Rai - Bảo Lâm ra quốclộ 20 trên cơ sở phải đảm bảo hiệu quả lâu dài, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì,phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể về hướng tuyến, quy mô, cơchế tổ chức thực hiện; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quanliên quan đề xuất nguồn vốn thực hiện Dự án; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải