BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1842 TCT/PCCS
v/v: chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Phú Yên.

Trả lời công văn số 361 CT/TT-HT ngày 1/4/2005 của Cục thuế tỉnhPhú Yên hỏi về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệpNhà nước cổ phần hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Điều 1 Luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 26/11/2003 quy định: “Doanh nghiệp Nhà nướclà tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốngóp chi phối, được tổ chức dưới hình thức Công ty nhà nước, Công ty cổ phần,Công ty TNHH”.
Tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ vềviệc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần có quy định: “Doanh nghiệpNhà nước sau khi cổ phần hóa được hưởng các ưu đãi sau:
1. Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của phápluật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhậnưu đãi đầu tư”.
Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên trường hợp Công ty liên doanh bia Sài Gòn là doanhnghiệp Nhà nước được tổ chức dưới hình thức Công ty TNHH (do 02 doanh nghiệpNhà nước góp 100% vốn điều lệ) thực hiện cổ phần hóa nếu đáp ứng các điều kiệnvề khuyến khích đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệptương ứng với mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tạiPhần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫnvề thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
-Lưu: VP(HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương