BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1843/BHXH-TCCB
V/v Thống kê trình độ chuyên môn và cơ cấu ngạch CCVC

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã.
- Trưởng các phòng nghiệp vụ.

Thực hiện Công văn số 5341/BHXH-TCCB ngày14/12/2011 của BHXH Việt nam về việc thống kê báo cáo trình độ chuyên môn và cơcấu ngạch công chức, viên chức.

Để có số liệu chính xác báo cáo Bảo hiểm xã hộiViệt Nam đảm bảo đúng thời gian quy định và làm cơ sở để xây dựng kế hoạch biênchế năm 2012. Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Bảohiểm xã hội các quận, huyện, thị xã; Trưởng các phòng nghiệp vụ báo cáo thốngkê, cơ cấu ngạch công chức, viên chức của đơn vị tính đến thời điểm 30/11/2011(Theo biểu mẫu gửi kèm công văn này) và đề xuất nhu cầu sử dụng vị trí, chứcdanh biên chế năm 2012.

Đây là nội dung quan trọng và là căn cứ để xác địnhphân bổ chỉ tiêu biên chế cho Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, cácphòng nghiệp vụ thuộc BHXH thành phố Hà Nội năm 2012 và các năm tiếp theo. Yêucầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã; Trưởng các phòng nghiệpvụ khẩn trương thực hiện việc thống kê, báo cáo gửi về BHXH thành phố Hà Nội (quaphòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 21/12/2011, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉEmail: [email protected] để tổng hợp báo cáo BHXH Việt Nam đảm bảo đúng thờigian quy định.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đơn vịphản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (qua phòng Tổ chức cán bộ - Điện thoại: 04.37221468) đểđược hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;- BHXH VN (b/c);
- ĐT FTP, Trang Web BHXH TP;
- Lưu VT, TCCB (2).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Phương Mai