BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1843/BTTTT-KHTC
V/v Hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2012

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Bộ;
- Các chủ đầu tư trực thuộc Bộ;
- Các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ;
- Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện;
- Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam.

Triển khai Chỉ thị số 922/CT-TTgngày 15 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; để đảm bảo côngtác xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển và dự toán thu, chi ngân sách nhà nướcnăm 2012 được hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ, Bộ Thông tin và Truyềnthông hướng dẫn công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN vàxây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2012 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiệnnhiệm vụ dự toán ngân sách năm 2011:

Năm 2011 là năm đầu thực hiện Nghịquyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cũng là năm đầu thực hiện Chiến lượcphát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, nằm đầu của kế hoạch 5 năm giaiđoạn 2011-2015. Bước vào đầu năm 2011, tình hình kinh tế trong và ngoài nước đãdiễn biến phúc tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó khăn, thách thức; lạm phát tăng,có tác động bất lợi đến sự phát triển của ngành. Chính phủ đã ban hành Nghịquyết số 02/NQ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2011 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo,điều hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2011 vàNghị Quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trungkiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Bộ Thông tinvà Truyền thông đã ban hành Chương trình hành động kèm theo Quyết định số 322/QĐ-BTTTTngày 8/3/2011 và công văn số 618/BTTTT-KHTC ngày 8/3/2011 hướng dẫn triển khaidự toán ngân sách nhà nước năm 2011. Để đánh giá tốt, chính xác kế hoạch năm2011, làm cơ sở tiến hành xây dựng dự toán năm 2012, Bộ Thông tin và Truyềnthông yêu cầu:

Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sáchnhà nước được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giao năm 2011, trên cơ sởtình hình thực hiện thực tế 6 tháng đầu năm 2011, thủ trưởng các đơn vị trựcthuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cần tập trung điều hành và thực hiện cácnhiệm vụ thu, chi NSNN đã được giao, nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ dự toánngân sách năm 2011 một cách có hiệu quả, tiết kiệm, hoàn thành thắng lợi cácnhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

Cùng với việc tiếp tục thực hiệnnhiệm vụ ngân sách năm 2011, các đơn vị cần tổ chức đánh giá kết quả thực hiệnnhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm 2011, dự kiến tình hình thực hiện cả năm 2011;đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011 gắnvới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị mình; tập trungvào những nội dung chủ yếu sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiệnnhiệm vụ thu NSNN năm 2011

Các đơn vị có thu NS căn cứ kết quảthu NS 6 tháng đầu năm, ước thực hiện dự toán thu ngân sách cả năm, từ đó có đánhgiá kết quả thu ngân sách năm 2011 của đơn vị trên cơ sở thực hiện các giảipháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách đã đượcgiao, trong đó tập trung vào một số vấn đề chính sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện thunăm 2011 bao gồm: Tổng số thu, số nộp NSNN, số thu được để lại theo quy định,cơ cấu thu (thu từ phí, lệ phí, thu sự nghiệp, thu khác);

- Đánh giá, phân tích những yếu tốảnh hưởng, tác động đến kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2011 như: sự pháttriển của thị trường, tăng cường năng lực cơ sở vật chất, nâng cao các biệnpháp tăng thu ngân sách v.v…

- Đánh giá, phân tích tác động ảnhhưởng của việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, cơ chế quản lýthu trong năm ảnh hưởng đến kết quả thu NSNN của đơn vị (nếu có).

2. Đánh giá tình hình thực hiệnnhiệm vụ chi ngân sách năm 2011

2.1. Nhiệm vụ chi đầu tư phát triển

Các đơn vị cần tập trung chỉ đạothực hiện, chấp hành nghiêm túc việc cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư theo tinhthần Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải phápchủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xãhội và Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 05/6/2011 của Chính phủ, các văn bản hướngdẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông. Công tác đánh giánhiệm vụ chi đầu tư phát triển tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đánh giá tình hình cắt giảm, giãntiến độ, điều chuyển vốn đầu tư theo quy định của Chính phủ, của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, của Bộ Thông tin và Truyền thông; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạchĐTXD cơ bản theo các nội dung: Số lượng dự án, công trình; kế hoạch vốn đầu tưXDCB được giao; khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành; khối lượng XDCB đãnghiệm thu; số vốn đã được thanh toán (trong đó thanh toán khối lượng XDCB hoànthành; số lượng dự án, công trình hoàn thành, trong đó hạng mục công trình hoànthành (chia theo nhóm A, B, C);

- Đánh giá tình hình thực hiện cácdự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong đó bao gồm: việc thựchiện dự án; tíến độ giải ngân; vốn đối ứng v.v…

- Đánh giá việc chấp hành các quyđịnh về quản lý vốn đầu tư: thủ tục, thời gian, tiến độ thực hiện; quyết toánvốn đầu tư.. .các công trình XDCB năm 2011; những tồn tại trong cơ chế chínhsách quản lý đầu tư hiện hành;

- Tổng hợp đánh giá tình hình và kếtquả xử lý nợ đọng trong khối lượng ĐTXD cơ bản; đề xuất, kiến nghị các giảipháp để xử lý dứt điểm nợ đọng.

Trong đó lưu ý: Các chủ đầu tư có dựán hoàn thành, kết thúc trong năm 2011 hoặc đã thực hiện đủ 5 năm (đối với dựán nhóm B), đủ 3 năm (đối với dự án nhóm C) cần xúc tiến đẩy nhanh tiến độ, đảmbảo hoàn thành và hoàn tất thủ tục kết thúc dự án theo kế hoạch đã giao.

Một số đơn vị có dự án trong kếhoạch 2011 đến tháng 6/2011 có kết quả thực hiện đạt thấp, cần tập trung chỉđạo đẩy nhanh tiến độ, tránh tình trạng để dồn cuối năm, vội vã, dễ sai sót vàkhông kịp thủ tục trình duyệt, thanh quyết toán theo quy định.

- Trong tháng 6/2011, các đơn vị cóbáo cáo tình hình, khả năng thực hiện và đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch (nếucó) để Bộ xem xét, quyết định kịp thời, tránh bỏ vốn do không thực hiện được.

2.2. Nhiệm vụ chi thường xuyên

- Đánh giá tình hình thực hiện dự toánNSNN 6 tháng đầu năm và dự kiến thực hiện cả năm 2011: Các đơn vị cần có phântích, đánh giá cụ thể, chi tiết việc thực hiện dự toán NSNN chi thường xuyêncủa đơn vị theo từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung được nhà nước, Bộ trưởng BộThông tin và Truyền thông giao cho đơn vị trong năm 2011. Trong đó tập trungđánh giá kết quả thực hiện, các nhiệm vụ quan trọng, các chương trình, dự ánlớn của đơn vị.. .đánh giá việc bố trí dự toán có đảm bảo việc thực hiện nhữngnhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao hay không; khối lượng các nhiệm vụphát sinh yêu cầu phải bố trí kinh phí đã bố trí hoặc chưa bố trí được, đánhgiá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 vềnhững giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảođảm an sinh xã hội, Quyết định số 322/QĐ-BTTTT ngày 8/3/2011 về Chương trìnhhành động của Bộ Thông tin và Truyền thông, công văn số 618/BTTTT-KHTC ngày8/3/2011 hướng dẫn triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, công văn số 1787/BTTTT-KHTC ngày 20/6/2011 về thông báo số tiết kiệm thêm 10% chi thườngxuyên (nêu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị vàđề xuất các giải pháp cần tháo gỡ) v.v; đánh giá lồng ghép với tình hình thựchiện các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của đơn vị gắn với nguồn kinh phí đượcgiao, trong đó nêu rõ những thuận lợi, kết quả đạt được, những tồn tại, khókhăn, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hoàn thành dự toán chi ngân sáchnhà nước năm 2011.

- Đánh giá kết quả thực hiện LuậtThực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tình hình trang bị, sử dụng phương tiệnlàm việc, sử dụng điện thoại, chi thuê trụ sở làm việc, chi hội nghị.. .kết quảthực hiện tiết kiệm, chống lãng phí;

- Đánh giá, phân tích cơ cấu chithường xuyên theo các nhóm mục chi như: Tiền lương, các khoản có tính chấtlương, các khoản chi trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinhphí công đoàn); chi nghiệp vụ thường xuyên; chi đột xuất hoặc không thườngxuyên (mua sắm, sửa chữa, chi đặc thù…) năm 2011 của đơn vị. Đánh giá công táctổ chức thực hiện trong việc phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên năm 2011;Đối với các khoản chi không thường xuyên chưa hoàn thành, đơn vị cần phải có kếhoạch triển khai thực hiện cụ thể, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đã được giaotrong dự toán;

- Đối với các đơn vị đã được giaogiai đoạn ổn định 03 năm theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính quyđịnh tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ (Quyết định số 633/QĐ-BTTTT ngày 29/4/2011 về việc giao ổn định tài chính giai đoạn 2011-2013),Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ: Đánh giá tình hìnhtổ chức thực hiện trong công tác quản lý tài chính, quản lý biên chế, pháttriển nhiệm vụ chuyên môn đối với đơn vị trong năm đầu thời kỳ ổn định mới.. . phântích đầy đủ các nội dung chi bảo đảm hoạt động thường xuyên, giao thực hiện tựchủ và các khoản chi không thường xuyên, không thực hiện tự chủ;

- Các đơn vị sự nghiệp khoa học côngnghệ: Đánh giá thực hiện kế hoạch 2011 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học - Côngnghệ;

- Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin:tổ chức đánh giá tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về ứngdụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; trong đó tậptrung đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, tình hình triển khaithực hiện các giải pháp về cơ chế, chính sách, nguồn lực, công tác kiểm tra,giám sát; tổng vốn đầu tư từ ngân sách, chi thường xuyên từ ngân sách (bao gồmcả Trung ương và địa phương).. .

- Vụ Công nghệ Thông tin: đánh giá tìnhhình triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thôngtin, tình hình triển khai đề án sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh vềCông nghệ thông tin đã được Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình quốcgia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; trongđó tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, tình hìnhtriển khai thực hiện các giải pháp về cơ chế, chính sách, nguồn lực, công táckiểm tra, giám sát; tổng vốn đầu tư từ ngân sách, chi thường xuyên từ ngân sách(bao gồm cả Trung ương và địa phương)...

- Các đơn vị được giao quản lý,triển khai dịch vụ công, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công do nhà nướcđặt hàng, đấu thầu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tiến hành đánh giátrên tất cả các mặt cụ thể về tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2011, ướcthực hiện 6 tháng cuối năm 2011, trong đó nêu rõ những thuận lợi, kết quả đạtđược, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ.

- Các đơn vị được giao chủ trì, quảnlý và triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, các Chương trình trọngđiểm, đề án lớn của Bộ: tiến hành đánh giá tình hình triển khai thực hiện, tìnhhình giải ngân các nguồn vốn, những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc cần tháogỡ.

II. Xây dựng dự toán NSNN năm 2012:

1. Các nguyên tắc chung

Dự toán thu chi ngân sách năm 2012của các đơn vị cần được xây dựng trên các nguyên tắc sau:

- Đảm bảo các quy định của LuậtNSNN, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Phù hợp, gắn với việc thực hiện cùngquá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khoá XI; Kế hoạch pháttriển KTXH, Kế hoạch Tài chính-Ngân sách 2011-2015 của đất nước;

- Năm 2012, Nhà nước tiếp tục thựchiện chính sách tài khoá thắt chặt, giảm đầu tư công, kiểm soát chặt chẽ chingân sách nhà nước theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng kếhoạch đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực phải thể hiện rõ được yêu cầu chuyểndịch cơ cấu kinh tế.. .

- Gắn với các nhiệm vụ chính trị,chuyên môn của Bộ; việc thực hiện các mục tiêu phát triển Ngành, lĩnh vực; cácĐề án Chiến lược Quy hoạch, Đề án đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia mạnh vềCNTT, thực hiện mục tiêu hiện đại hóa ngành thông tin và truyền thông đã đề ratại Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội v.v…

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụđược giao các đơn vị cần xây dựng, dự kiến, chủ động xác định đầy đủ các nhiệmvụ chính trị, chuyên môn quan trọng, trọng tâm của đơn vị, những nhiệm vụ tiếptục được thực hiện theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền, các nhiệmvụ dự kiến chắc chắn sẽ phát sinh (hoặc được Bộ giao) hoàn thành trong năm 2012và những năm sau đó v.v… để trên cơ sở đó xây dựng dự toán đủ kinh phí để đảmbảo thực hiện những nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao (kể cả những nhiệmvụ phát sinh ).

- Khi xây dựng dự toán chi thườngxuyên năm 2012, các đơn vị cần sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ quan trọngcủa nhiệm vụ, khả năng triển khai các nhiệm vụ theo các chương trình, đề án, dựán được duyệt trong năm 2012 và các năm sau để nâng cao tính chủ động trongviệc triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, chính trịtrên cơ sở nguồn lực ngân sách nhà nước được phân bổ.

- Các nhiệm vụ, khoản chi đặc thùcần được thuyết minh cụ thể rõ ràng về sở cứ, chủ trương, định hướng.. .làm cơsở cho việc lập dự toán.

2. Xây dựng dự toán thu ngân sáchnăm 2012

Dự toán thu NSNN phải được xây dựngtích cực, vững chắc, có tính khả thi cao. Căn cứ đặc thù của đơn vị, dự toánthu NSNN phải được tính đúng, tính đủ đảm bảo theo các quy định của Nhànước

- Dự toán thu NSNN được xây dựng baogồm: Tổng số thu, số nộp NSNN, số thu được để lại theo quy định;

3. Xây dựng dự toán chi ngân sách

3.1. Đối với nhiệm vụ chi đầu tưphát triển

Để xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2012của Bộ đúng yêu cầu và đảm bảo thời hạn đăng ký đúng theo quy định, Bộ yêu cầucác đơn vị cần quan tâm chỉ đạo, làm tốt các nội dung sau và gửi Bộ trước ngày03/7/2011 (các hồ sơ Bộ nhận được sau ngày 03/7/2011 sẽ không được xem xét):

a) Việc xây dựng kế hoạch, dự án đầutư cần căn cứ quy hoạch, các chương trình mục tiêu của Nhà nước, của Bộ; chứcnăng, nhiệm vụ của đơn vị và tuân thủ các quy định hiện hành về nội dung, tính pháplý, thủ tục, thời hạn; hạn chế tối đa các dự án chưa có trong quy hoạch, chưathật sự cấp bách, còn vướng mắc về thủ tục, không mang lại hiệu quả.

b) Đăng ký kế hoạch đầu tư năm 2012theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Đăng ký vốn hoàn trả vốn ứng trướccác dự án đã được ứng trước vốn;

- Các dự án chuyển tiếp theo tiến độphải kết thúc trong năm 2012 (dự án nhóm B thực hiện năm thứ 5, dự án nhóm Cthực hiện năm thứ 3):

Cần nêu rõ quá trình, nội dung vàmức vốn đã thực hiện lũy kế đến hết năm 2011, đăng ký nhu cầu vốn cần bố trícho năm 2012 để kết thúc dự án;

- Các dự án chuyển tiếp khác:

Báo cáo rõ tình hình thực hiện (hoặcdự kiến thực hiện) và kế hoạch vốn đã được bố trí đến hết năm 2011, đăng ký nhucầu vốn cần bố trí cho năm 2012 để thực hiện theo tiến độ dự án đã được phêduyệt;

Đăng ký nhu cầu vốn cần bố trí chonăm 2012 để thực hiện theo tiến độ dự án đã được phê duyệt;

- Các dự án khởi công mới năm 2012,bao gồm:

+ Các dự án khởi công mới được giaokế hoạch thực hiện trong năm 2011 nhưng phải dừng thực hiện theo Nghị quyết số11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trungkiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội:

+ Các dự án chuẩn bị đầu tư của kếhoạch năm 2011;

+ Trường hợp có nhu cầuđầu tư mới xét thấy thật cần thiết (ngoài các dự án đã nêu trên): Lập báo cáothuyết minh dự án, trong đó cần nêu rõ sự cần thiết, tính kinh tế, kỹ thuật,hiệu quả đầu tư, tiến độ thực hiện và khái toán tổng mức đầu tư để trình Bộ thôngqua chủ trương đầu tư.

c) Vụ Kế hoạch - Tàichính tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ thông qua chủ trương đầu tư (đối với các dựán khởi công mới) và Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2012 của Bộ để đăng ký với Nhànước (gửi trước ngày 20/7/2011 theo qui định).

d) Đối với các dự án khởicông mới trong năm 2012 được thông qua chủ trương đầu tư và đăng ký với Nhànước, các chủ dự án tổ chức lập dự án đầu tư, trình Bộ trước ngày 30/9/2011, đểđảm bảo có thẩm định, phê duyệt trước ngày 31/10/2011.

3.2. Đối với nhiệm vụ chi thườngxuyên

a) Dự toán chi NSNN năm 2012 của cácđơn vị phải được tính toán căn cứ vào chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, trêncơ sở tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng dự toán trên cơ sở định mức phân bổ dự toánchi thường xuyên đã được Thủ tướng chính phủ ban hành tại Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày30/9/2010. Đơn vịphải có thuyết minh chi tiết cơ sở xây dựng cho từng nhiệm vụ phát sinh để làmcăn cứ tổng hợp và bảo vệ dự toán với Bộ Tài chính.

- Các cơ quan quản lý hành chính Nhànước, các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu theo quy định của pháp luật phải lậpđầy đủ dự toán thu, dự toán chi cho các nhiệm vụ từ các nguồn thu được để lạichi theo qui định hiện hành.

- Đối với các đơn vị thực hiện theocơ chế tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số43/2006/NĐ-CP : Dự toán năm 2012 được lập trên cơ sở mức giao tự chủ/chi thườngxuyên năm 2011 và tính đến các nhiệm vụ thay đổi (tăng thêm hoặc giảm đi) trongnăm 2012 như: Biên chế, chức năng, nhiệm vụ. Ngoài ra đơn vị phải lập dự toáncác nội dung chi ngoài mức giao tự chủ/chi không thường xuyên và trường hợp cácđơn vị có những khoản chi đột xuất, tăng thêm nhiệm vụ phải thuyết minh cụ thể,chi tiết và phân tích rõ nguyên nhân của từng nội dung phát sinh.

- Các trường Cao đẳng khi xây dựngdự toán NSNN, thu học phí, thu sự nghiệp của đơn vị phải đảm bảo mục tiêu đàotạo sinh viên và hiện đại hoá cơ sở vật chất để thực hiện qui hoạch/chiến lượcphát triển của đơn vị.

- Đối với đơn vị sự nghiệp khoa học:tiếp tục xây dựng dự toán và kế hoạch khoa học và công nghệ thực hiện theo Nghịđịnh số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ qui định cơ chế tự chủ, tựchịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tài chính và tài sản, tổ chức và biên chế của cáctổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày20/9/2010 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Đối với dự toán chi sự nghiệpthông tin: Các đơn vị liên quan tới các nhiệm vụ chi sự nghiệp thông tin cầnxây dựng đầy đủ các nhiệm vụ, chương trình, đề án, (kèm theo các thuyết minh cụthể, chi tiết, sở cứ của nhiệm vụ được giao) sử dụng nguồn kinh phí chi sựnghiệp thông tin. Trong đó lưu ý tới tính đặc thù có nhiều nhiệm vụ đột xuấtđược Đảng và Chính phủ giao phó để dự toán những khoản dự phòng cho phù hợp.

Theo các nội dung trên, dự toán năm2012 của các đơn vị được xây dựng đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, thực hiệntự chủ, chi hoạt động không thường xuyên, không thực hiện tự chủ, cụ thể nhưsau:

- Chi hoạt động thường xuyên/thựchiện tự chủ:

+ Căn cứ định mức phân bổ dự toánchi thường xuyên ban hành kèm theo Quyết định số 59/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010của Thủ tướng Chính phủ, khả năng bố trí các nguồn thu hợp pháp được để lại đảmbảo các khoản chi về tiền lương, phụ cấp lương theo qui định của Chính phủ vàthực hiện cải cách tiền lương.

+ Đảm bảo tính toán đúng định mức,chế độ chi tiêu theo qui định đối với chi nghiệp vụ thường xuyên và các khoảnchi thường xuyên khác. Triệt để tiết kiệm đối với những khoản chi như tiếpkhách, hôi nghị, đoàn ra, đoàn vào... Trong đó thuyết minh chi tiết các khoảnchi nghiệp vụ có tính chất đặc thù của đơn vị, không thể bố trí trong định mứcchi, cụ thể như:

+ Các đơn vị khi xây dựng và phân bổcác nội dung chi đoàn ra, đoàn vào, tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức cần chi tiết: Nội dung, mục đích, địa điểm, số lượng người, thời gianthực hiện.

- Chi hoạt động không thường xuyên,không thực hiện tự chủ:

+ Thủ trưởng đơn vị chủ động xâydựng dự toán đảm bảo cho thực hiện các dự án hiện đại hoá của các đơn vị, tậptrung bố trí ngân sách đảm bảo công tác tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng kịpthời nhiệm vụ chuyên môn được giao. Các đơn vị sự nghiệp có thu đảm bảo bố trí dànhnguồn thu sự nghiệp được để lại để đầu tư cho tăng cường cơ sở vật chất của đơnvị.

+ Các nội dung bố trí cho công tácmua sắm, sửa chữa phải đảm bảo chấp hành đầy đủ các qui định về thủ tục, hồ sơpháp lý của các khoản chi này, như mua sắm hàng hoá, dịch vụ phải trên cơ sởđánh giá tài sản hiện có, qui định, định mức của nhà nước; sửa chữa trụ sở làmviệc phải có danh mục, chi tiết số lượng và giá trị dự toán....

 Đặc biệt đối với dự toán chi đặcthù, chi khác phải có thuyết minh chi tiết nội dung nhiệm vụ chi và dự toán.

4. Dự toán chi ứng dụng Công nghệthông tin

Đối với nhiệm vụ chi ứng dụng côngnghệ thông tin của Bộ, các đơn vị căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịchsố 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/5/2008 của Liên Bộ Tài chính - Thông tin vàTruyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng CNTT tronghoạt động của cơ quan nhà nước, căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệthông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 và kế hoạchứng dụng công nghệ thông tin của Bộ phê duyệt tại Quyết định số 2016/QĐ-BTTTTngày 23/12/2010, tiến hành xây dựng dự toán chi ứng dụng CNTT gửi Trung Tâmthông tin tổng hợp gửi Vụ Kế hoạch-Tài chính, đồng thời gửi Cục Ứng dụng Côngnghệ thông tin tổng hợp chung vào dự toán chi ứng dụng CNTT của cả nước. CụcỨng dụng CNTT có trách nhiệm tổng hợp kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tincủa cả nước, báo cáo Bộ xem xét, có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính theo quy định.

III. Tổ chức thực hiện

Căn cứ các nội dung hướng dẫn nêutrên, các đơn vị gửi báo cáo xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2012 theo haibáo cáo riêng biệt:

1. Báo cáo xây dựng kế hoạch đầu tưphát triển năm 2012;

2. Báo cáo xây dựng dự toán thu, chiNSNN phần chi thường xuyên năm 2012: bao gồm các nội dung sau:

- Phần 1. Đánh giá tình hình thựchiện nhiệm vụ chi NSNN năm 2011, những khó khăn, kiến nghị, vướng mắc;

- Phần 2: Xây dựng dự toán thu, chiNSNN năm 2012 bao gồm:

+ Các mẫu biểu qui định tại Thông tưsố 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính;

+ Thuyết minh chi tiết các nội dung,khoản chi, dự kiến số chi cho từng nội dung theo từng loại kinh phí đơn vị đăngký; lấy dự toán 2011 làm cơ sở, nêu rõ các nhiệm vụ chi 2012 mới so với dự toán2011 và các nhiệm vụ lớn đã hoàn thành trong 2011, không còn tiếp tục trong2012;

+ Đối với nhiệm vụ chi ứng dụng côngnghệ thông tin (nếu có), đề nghị các đơn vị tách riêng phần kinh phí chi ứngdụng CNTT.

3. Qui định mẫu biểu phải lập đốivới các đơn vị như sau:

3.1. Các đơn vị thực hiện theo NĐ130/2005/NĐ-CP : Sử dụng mẫu biển số 04, 08, 20, 21, Phụ lục số 02 Thông tư số59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính. Tại biểu số 04 nói trên, mục B- phần chi, đối với loại chi quản lý hành chính, các đơn vị cần tách riêngthành 02 phần: Phần kinh phí giao tự chủ và phần kinh phí không giao tự chủ,đối với loại chi sự nghiệp (nếu có) đơn vị tách riêng thành 2 phần, phần chithường xuyên và không thường xuyên; Bao gồm các đơn vị:

+ Văn phòng Bộ,

+ Cơ quan Đại diện của Bộ tại thànhphố Hồ Chí Minh,

+ Cơ quan Đại diện của Bộ tại thànhphố Đà Nẵng,

+ Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin

+ Ban Quản lý kết quả đề án 112,

+ Cục Báo chí,

+ Cục Xuất bản,

+ Cục Quản lý Phát thanh truyền hìnhvà thông tin điện tử,

+ Cục Thông tin đối ngoại,

+ Ban Chỉ đạo quốc gia về CNTT.

3.2. Các đơn vị sự nghiệp: Sử dụngmẫu biểu số 05, 08, 21, Phụ lục số 02 Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003của Bộ Tài chính. Tại biểu số 05 nói trên, mục B - phần chi, các đơn vị cầntách riêng thành 02 phần: Phần kinh phí chi thường xuyên và không thường xuyên;Bao gồm các đơn vị sau đây:

+ Cục Tần số Vô tuyến điện,

+ Cục Quản lý chất lượng Công nghệthông tin và Truyền thông,

+ Trung tâm Internet Việt Nam,

+ Trung tâm Thông tin,

+ Báo Bưu điện Việt Nam,

+ Trung tâm Báo chí và Hợp táctruyền thông quốc tế,

+ Nhà Xuất bản Bưu điện,

+ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máytính Việt Nam,

+ Tạp chí Công nghệ thông tin vàTruyền thông,

+ Tạp chí Toàn cảnh, Sự kiện và Dư luận,

+ Trường Cao đẳng Công nghệ thôngtin Hữu nghị Việt-Hàn,

+ Trường Cao đẳng Công nghiệp In,

+ Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộTT&TT

+ Viện Chiến lược Thông tin vàTruyền thông,

+ Viện Công nghiệp phần mềm và Nộidung số,

+ Báo Điện tử VietnamNet.

+ Ba (03) Trung tâm trực thuộc CụcỨng dụng CNTT.

+ Ban Quản lý dự án Phát triển CNTTvà Truyền thông tại Việt Nam, Ban Quản lý dự án Thí điểm Nâng cao khả năng sửdụng máy tính công cộng tại Việt Nam, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ kỹ năng nghiệpvụ Báo chí-Cục Báo chí và các đơn vị khác có kế hoạch triển khai các dự án vốnODA và vốn đối ứng trong nước, yêu cầu lập kế hoạch dự toán thu chi từ nguồnviện trợ và vốn đối ứng năm 2012 theo biểu số 07 Phụ lục số 02 Thông tư 59/2003/TT-BCT nói trên.

3.3. Các đơn vị được giao trực tiếpquản lý, triển khai thực hiện hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch công, dịch vụcông ích, dịch vụ sự nghiệp công của Bộ: căn cứ kết quả thực hiện 6 tháng đầunăm, ước thực hiện năm 2011 để đánh giá tình hình triển khai thực hiện, đề xuấtnhững khó khăn, vướng mắc, định mức, đơn giá, dự toán kinh phí cụ thể cho năm2012, kèm theo thuyết minh chi tết căn cứ, sở cứ tính toán và các nội dung cụthể đặt hàng từng loại hình dịch vụ, từng chỉ tiêu kế hoạch.

4. Thời hạn nộp báo cáo:

- Báo cáo xây dựng dự toán thu, chiNSNN năm 2012 (cả hai phần, chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) các đơnvị cần gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông ( qua Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày3/7/2011, theo đường công văn để kịp tổng hợp, đăng ký với nhà nướctheo quy định.

- Bản soft copy, gửi theo địa chỉe-mail [email protected] (phần chi đầu tư phát triển) và [email protected](phần chi thường xuyên) trước ngày 3/7/2011.

- Sau ngày 03/7/2011 (tínhtheo dấu công văn đến) đơn vị nào chưa gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ, Thủtrưởng đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vềtiến độ tổng hợp dự toán chi NSNN năm 2012 Bộ.

5. Tổ chức làm việc, thảo luận về dựtoán thu, chi NSNN năm 2011:

Sau khi nhận được báo cáo dự toánthu chi của các đơn vị, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Vụ Kế hoạch-Tài chínhchủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức làm việc thảo luậnvề các nội dung dự toán thu, chi NSNN năm 2012 của các đơn vị; tiến hành tổnghợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Tài chính và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Thời gian, địađiểm tổ chức thảo luận cụ thể sẽ có thông báo bằng văn bản tới các đơn vị.

Trên đây là một số nội dung hướngdẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012, Bộ Thông tin vàTruyền thông yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương nghiên cứu, chỉ đạotriển khai đảm bảo đúng chất lượng, yêu cầu và kịp thời báo cáo về Bộ Thông tinvà Truyền thông theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Lưu VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai