VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 1843/VPCP-QHQT

V/v: Xây dựng cơ chế tài chính cho việc mua bán CERs đối với các dự án sử dụng vốn ODA cho vay lại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công thương (công văn số 2030/BCT-NL ngày 01 tháng 3 năm 2010 và công văn số 10271/BCT-NL ngày 14 tháng 10 năm 2009), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 18293/BTC-QLN ngày 29 tháng 12 năm 2009) về việc áp dụng cơ chế đặc biệt cho Hợp phần tài chính carbon (CF) thuộc Dự án “Phát triển năng lượng tái tạo” (REDP), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế tài chính (chưa được quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTN &MT ngày 4/7/2008) liên quan đến việc mua bán Chứng nhận giảm phát thải (CERs) đối với các Dự án CDM sử dụng vốn ODA cho vay lại qua ngân hàng và trả lãi suất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để báo cáo);
- Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt
Nam
, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KGVX, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc