BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1845/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:Các trường và đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thựchiện công văn số 2321/BTC-QLCS ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính về việc hướngdẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫncác trường và đơn vị trực thuộc Bộ triển khai thực hiện một số nội dung nhưsau:

1.Việc mua sắm tài sản nhà nước từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 phải đảm bảonguyên tắc sau:

- Sửdụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2013 theo đúng dự toán được cấp có thẩmquyền giao. Không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả nguồn tăng thungân sách để mua xe ô tô, phương tiện vận tải;

-Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành;

-Trình tự, thủ tục mua sắm tài sản phải đảm bảo thực hiện theo quy định của phápluật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tàisản sau khi mua sắm phải hạch toán, báo cáo và quản lý, sử dụng theo đúng quyđịnh của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.

2.Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách phải triệt để tiết kiệm việc mua sắmtài sản nhà nước (nhất là khoản mua sắm xe ô tô công) theo tinh thần Nghị quyếtsố 32/2012/QH13 ngày 10/1/2012 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm2013, Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định vềtổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Chỉ thị số 30/CT-TTgngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm,chống lãng phí và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về nhữnggiải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

BộGiáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung hướngdẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghịphản ánh kịp thời về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính)để được hướng dẫn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng