BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
Số: 1845/TCT-CS
V/v: Chính sách thu tiền thuê đất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hoá
Trả lời Công văn số 616/CT-QLĐ ngày 29/03/2011 của Cục thuế tỉnh Thanh Hoá về chính sách thu tiền thuê đất, về vấn đề này sau khi xin ý kiến Vụ Pháp chế - BTC, Vụ Chính sách thuế, Cục QLCS, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại điểm b, khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 quy định:
“Điều 1. Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
3. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho các đối tượng sau đây:
b) Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật;”.
Tại điểm 3, mục I Thông tư số 89-TC/TCT ngày 9 tháng 11 năm 1993 hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định:
“3. Những loại đất không phải chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được quy định ở Điều Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ, hướng dẫn rõ thêm một số trường hợp như sau:
Đất do Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuê dùng vào sản xuất nông nghiệp đã thu tiền thuê đất (có bao hàm cả thuế sử dụng đất nông nghiệp), trừ Uỷ ban nhân dân xã cho thuê đất dành cho nhu cầu công ích của xã đã nói ở mục I phần I Thông tư này”.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Căn cứ các quy định nêu trên thì Nghị quyết 55/2010/QH12 chỉ quy định miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã được giao khoán đất để sản xuất nông nghiệp (không quy định miễn tiền thuê đất).
Trường hợp hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp và đã chuyển sang thuê đất thì thực hiện nộp tiền thuê đất theo quy định hiện hành về thu tiền thuê đất (không thuộc diện phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp).
Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS; Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế; Vụ Pháp chế-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?