BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1846/ATTP-SP
V/v dừng kiểm tra chặt các sản phẩm chứa Whey protein concentrate nhập khẩu từ New Zealand

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

Kính gửi: Cáccơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu

Ngày 05/8/2013, Cục có Công văn số 1589/ATTP-SP gửicác cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm về việc kiểm tra chặt chỉ tiêuClostridiumbotulinums đối với các sản phẩm có chứa Whey protein concentrate nhập khẩutừ New Zealand. Tuy nhiên đến thời điểm này, Cục chưa nhận được thông tin vềviệc phát hiện chỉ tiêu Clostridium botulinums trong các sản phẩm nóitrên.

Ngày 28/8/2013, Cục An toàn thực phẩm nhận đượcthông báo của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam về việc Bộ Công nghiệp cơbản New Zealand đã nhận được các kết quả khẳng định vi khuẩn được phát hiệntrong whey protein concentrate (WPC80) sản xuất bởi Công ty Fonterra không phảilà khuẩn Clostridium botulinum. Vi khuẩn được phát hiện là Clostridiumsporogenes - đây là loại vi khuẩn có nha bào không sinh độc tố.

Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ quankiểm tra nhà nước dừng việc kiểm tra chặt chỉ tiêu Clostridium botulinumsđối với nguyên liệu Whey protein concentrate và các sản phẩm sữa, sản phẩm đãqua chế biến trong thành phần có chứa whey protein concentrate có xuất xứ NewZealand nhập khẩu vào Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm thông báo quý để cơ quan biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam (để biết);
- Tổng cục Hải quan (để biết);
- Vụ KH-CN (để biết);
- Cục QLCLNLS&TS (để biết);
- Lưu VT, SP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hùng Long