TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1847/TXNK-QLN
V/v xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Vĩnh Thịnh
(Số 2-Ngõ 29 Phố Vĩnh Thụy-Phường Vĩnh Tuy-Q.Hai Bà Trưng-TP Hà Nội)

Trả lời công văn số 06/2013 ngày 23/06/2013 củaCông ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Vĩnh Thịnh về việc xác nhận nợthuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trên hệ thốngKT559 ngày 29/10/2013 tại Tổng cục Hải quan thì tính đến thời điểm 09h31 phútngày 29/10/2013, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Vĩnh Thịnh,MST: 0104620897 không còn nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạtđộng xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian15 ngày (kể từ ngày phát hành văn bản này) trên cơ sở chứng từ, sổ sách kế toánthuế xuất nhập khẩu kiểm tra việc nợ thuế của Công ty. Trường hợp xác định Côngty còn nợ thuế bao gồm cả số liệu trên hệ thống KT559 và các trường hợp khôngphản ánh trên hệ thống này liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu thì kịp thờibáo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để xác nhận lại tình trạng nợ thuế của Côngty; Quá thời hạn nêu trên nếu Cục Hải quan tỉnh, thành phố không thông báo vềTổng cục Hải quan thì phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của Công ty tại đơnvị mình.

3. Kể từ ngày phát hành văn bản này, nếu Công tyđến đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố thì yêucầu Công ty phải nộp đủ thuế và các khoản nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuấtnhập khẩu trước khi nhận hàng.

4. Xác nhận này có giá trị sau 30 ngày kể từ ngàyký văn bản này với điều kiện Công ty có bản cam kết không có các khoản nợ thuếvà các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động XNK tính đến ngày ký văn bảnnày và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết này.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Vĩnh Thịnh và Cục Hải quan các tỉnh,thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Quản lý rủi ro (Phối hợp thực hiện);
- Địa chỉ nhận công văn: Lê Thị Ánh Thư.
Số 38 Nguyễn Công Trứ-Phường Phố Huế-Q.Hai Bà Trưng-TP Hà Nội;
- Lưu: VT, QLN (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn