BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1848/BHXH-KHTC
V/v: Hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01, 02 năm 2012.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
- Trưởng các phòng nghiệp vụ.

Thực hiện Công văn số 5337/BHXH-BC ngày 14/12/2011của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01và tháng 02 năm 2012. BHXH thành phố Hà Nội hướng dẫn BHXH các quận, huyện, thịxã thực hiện như sau:

1. Thời gian chi trả: BHXH các quận, huyện,thị xã tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và tháng 02 năm 2012vào cùng thời điểm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01/2012,được tổ chức từ ngày 05/01/2012 đến trước ngày 10/01/2012.

2. Kinh phí: BHXH thành phố cấp kịp thờikinh phí chi lương hưu, trợ cấp BHXH cho BHXH các quận, huyện, thị xã.

3. Tổ chức thực hiện: Căn cứ vào tình hìnhthực tế BHXH các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Ngân hàng nơi mở tàikhoản; Ban chi trả các xã, phường, thị trấn; Lực lượng công an, bảo vệ tổ chứcchi trả kịp thời, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người hưởng lương hưu, trợcấp BHXH trước ngày 10/01/2012 và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấpBHXH tháng 01 và tháng 02 năm 2012. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắcphản ảnh kịp thời về BHXH thành phố Hà Nội (qua phòng Kế hoạch Tài chính) đểthống nhất hướng giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ BHXH TP(chỉ đạo);
- TrangWeb BHXHTP;
- Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐCNguyễn Thị Phương Mai