B LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1848/LĐTBXH-TE
V/v tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

Kính gửi:Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, nhiều vụ án vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, gây tn hại cho trẻ em, thu hút sự quan tâm và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tại một số địa phương, việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật của một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa nghiêm túc, chưa kịp thời.

Để bảo đảm quyền được bảo vệ của trẻ em theo quy định của pháp luật, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chng bạo lực, xâm hại trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc với trẻ em và bản thân trẻ em để phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

2. Quan tâm, chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em, chú trọng triển khai có hiệuquả giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức ở địa phương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, xâm hi theo quy định của pháp luật. Kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; kiên quyết xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân bao che, không tố cáo, không xử lý hoặc xử lý không nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBVHGDTNTNN
Đ, UBVCVĐXH của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TE
(05).

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà