BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 1848/TCT-CS
V/v sử dụng hoá đơn bán tài sản của DN giải thể

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương

Vừa qua Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuếđịa phương và đơn vị phản ánh vướng mắc trong việc sử dụng chứng từ khi bánthanh lý tài sản của doanh nghiệp giải thể. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp giải thể đang trong quá trìnhgiải thể, vẫn còn hoạt động và chưa thanh toán nộp lại hoá đơn cho cơ quanthuế:

Căn cứ điểm 2.16, mục II, phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT: “Cơ sở kinh doanh khichia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu có bán tài sản là hàng hoá chịuthuế GTGT phải tính, kê khai, nộp thuế GTGT. Khi bán hàng hoá cơ sở phải lậphoá đơn theo quy định và kê khai, nộp thuế GTGT”.

Theo đó, khi bán tài sản doanh nghiệp phải xuất hoá đơn GTGTvà kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo kỳ khai thuế của doanh nghiệp theo quyđịnh.

2. Trường hợp doanh nghiệp giải thể đã ngưng hoạt động, đãquyết toán và nộp lại hoá đơn cho cơ quan thuế. Tài sản, hàng hoá bàn giao choBan thanh lý doanh nghiệp bán nhằm thanh toán công nợ cho doanh nghiệp.

Căn cứ điểm 5.9, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT: “Tổ chức, cá nhân,đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuếGTGT phát sinh không thường xuyên, không có hoá đơn thì được cơ quan thuế cungcấp hoá đơn lẻ để sử dụng cho từng trường hợp.”

Khi bán tài sản Ban thanh lý doanh nghiệp liên hệ cơ quanthuế để được cấp hoá đơn lẻ cho từng trường hợp. Để được cấp hoá đơn lẻ, Banthanh lý doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN theo tỷ lệ do cơquan thuế ấn định.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để các Cục Thuế biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;- STC Hà Giang;- Vụ PC, CST, QLCS, Cục TCDN;- Ban PC, HT, TTTĐ;- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG Phạm Duy Khương