BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1848/TCT-PCCS
V/v: Thời hạn lưu trữ và thủ tục thanh hủy liên 1, liên 3 hóa đơn đã sử dụng

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 964/CT-AC ngày 13/4/2006 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh hỏi về thời hạn lưu trữ và thủ tục thanh hủy liên 1 và liên 3 hóa đơn đã sử dụng tại cơ sở kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ theo quy định tại Luật kế toán thì liên 1 và liên 2 hóa đơn đã sử dụng tại cơ sở kinh doanh là chứng từ kế toánh phải bảo quản, lưu trữ theo quy định (Riêng Liên 3 là liên nội bộ chỉ được sử dụng trong việc quản lý nội bộ tại cơ sở kinh doanh).

- Thời gian lưu trữ được thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Điều 30, Điều 31, Điều 32 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh.

- Thủ tục, hội đồng thanh hủy tài liệu kế toán: thực hiện theo quy định tại Điều 35 và Điều 36 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương