BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1849/TCHQ-KTTT
v/v hoàn thuế hàng TN-TX

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thiên Hà
(86/52A (lầu 1) Cách Mạng Tháng 8, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ)
- Cục Hải quan An Giang

Trảlời công văn số 11/CV-TH2008 của Công ty CP TM Thiên Hà về vướng mắc việcthanh toán hàng bằng tiền mặt nên chưa được Cục Hải quan An Giang xét hoàn thuếmặt hàng cát vàng thiên nhiên nhập khẩu từ Campuchia (theo các hợp đồng số 002/TH-FKC /2008 ngày 1/11/2008; số 003/TH-FKC /2008 ngày 18/11/2008 và số 001/TH-FKC /2008 ngày 20/11/2008) đã tái xuất sang Singapore, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căncứ Điều 60 Luật Quản lý thuế; Điều 30 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế;điểm 2.2, điểm 3.2 mục IV Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 củaBộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị Cục Hải quan An Giang căn cứ quyđịnh về phân loại hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau quyđịnh tại các văn bản trên để thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế sau đối với cáclô hàng cát vàng thiên nhiên nhập khẩu từ Campuchia tái xuất sang Singapore,nếu kết quả xác định hàng nhập khẩu đã thực tái xuất khẩu; trừ việc không thanhtoán quá ngân hàng cho hàng xuất khẩu, các giấy tờ, hồ sơ còn lại khác đáp ứngquy định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC thì làm thủ tục hoàn thuế cho Công tytheo đúng quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần thương mại XNK Thiên Hà, Cục Hải quanAn Giang biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ