BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1849/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng cáp sợi quang và hộp nối cáp quang

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư TM CN Việt Á.
Đ/c: Tòa nhà Việt Á, Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Trả lời công văn số 206/CV-2013 /VA-KHVT ngày 19/3/2013 của Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư TM CNViệt Á về việc phân loại mặt hàng "Cáp quang chống xét OPGW, và hộp nốicáp quang chống sét OPGW" thời điểm từ năm 2006 - 2009, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Về vấn đề Công ty nêu, Tổng cục Hảiquan đã có công văn số 917/TCHQ-TXNK ngày 20/2/2013 hướng dẫn. Đề nghị Công tyCổ phần tập đoàn Đầu tư TM CN Việt Á thực hiện theo đúng văn bản đã hướng dẫn.Trường hợp Công ty không đồng tình với việc phân loại và các quyết định ấn địnhthuế của hải quan địa phương thì có quyền khiếu nại theo đúng trình tự và thẩmquyền quy định của Luật Khiếu nại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần tập đoàn Đầu tư TM CN Việt Á biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang