BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1849/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về xử phạt nộp chậm đối với tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt.
(Đ/c: 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 804/2014/HV ngày 26/02/2014 của Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt về việcthực hiện Thông tư số 16/2013/TT-BTC sau khi được sự đồng ý của Bộ Tài chính,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1,Điều 111 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định miễn xử phạt vi phạm phápluật về thuế quy định:

"1. Người bịxử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm phápluật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặctrường hợp bất khả kháng khác."

- Tại Khoản 1,Điều 161, Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 quy định:

"1. Sự kiệnbất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện,quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu.

Sự kiện bất khảkháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và khôngthể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng chophép.

Trở ngại kháchquan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền,nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâmphạm hoặc không thể thực hiện được quyền hoặc nghĩa vụ dân sự của mình".

- Tại Điểm a,Khoản 1, Điều 5, Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhànước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giảipháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường quy định:

"1. Đối tượngáp dụng:

a) Các tổ chứckinh tế là các chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất theoThông báo của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền nhưng đếnngày 10/5/2012 chưa nộp hoặc chưa nộp đủ thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụngđất tối đa 12 tháng theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và được tínhtừ ngày 10/5/2012.

Tổ chức kinh tếphải tiếp tục nộp tiền sử dụng đất cùng khoản tiền phạt chậm nộp kể từ ngày hếtthời hạn được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm này.

b) Các tổ chứckinh tế là các chủ đầu tư dự án có nghĩa vụ phải nộp tiền sử dụng đất phát sinhsau ngày 10/5/2012 đến ngày 31/12/2012 theo Thông báo của cơ quan thuế hoặc vănbản của cơ quan có thẩm quyền thì thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tối đa12 tháng theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Không tính phạtchậm nộp trong thời gian được gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo quy định tạiKhoản này."

- Tại khoản 1 Điều7 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu thuộc Ngân sách Nhà nước theo Nghịquyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khókhăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu quy định:

"1. Các dự ánsử dụng đất vào mục đích xây nhà để bán, để cho thuê, kinh doanh kết cấu hạtầng để chuyển nhượng theo hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đấtmà chủ đầu tư đã được bàn giao đất để thực hiện nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụtài chính về tiền sử dụng đất (SDĐ) do có khó khăn về tài chính, cụ thể là: kếtquả tài chính tính đến 31/12/2012 mà lỗ hoặc chi phí của doanh nghiệp lớn hơndoanh thu do giá trị hàng tồn kho quá lớn hoặc doanh nghiệp đã phát sinh chiphí đầu tư lớn nhưng chưa có doanh thu do chưa bán được hàng thì được nộp tiềnsử dụng đất trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theothông báo lần đầu của cơ quan thuế hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩmquyền và không bị tính phạt chậm nộp trong thời gian này".

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Thuế thành phốHà Nội kiểm tra thực tế, trường hợp Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt đượcNhà nước giao đất để thực hiện dự án xây dựng Trung tâm thương mại - dịch vụ,nhà ở Golden- Land Building, công ty được UBND phê duyệt tiền sử dụng đất phảinộp là 240.017.472.411 đồng tại Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 08/02/2010. Ngày02/12/2010, Chi Cục Thuế quận Thanh Xuân ban hành Thông báo số 08/CCT-LPTB sốtiền sử dụng đất đối với dự án xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ văn phònglà 73.096.263.021 đồng. Ngày 26/12/2011 các đơn vị liên quan mới ký Biên bảnbàn giao trên thực tế. Đồng thời theo Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000288ngày 22/04/2009 của UBND thành phố Hà Nội dự án này chỉ được thực hiện ở giaiđoạn 2 từ năm 2012 - 2014 và đã được UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 4483/QĐ-UBND ngày 8/10/2012 chấp thuận thời gian giãn tiến độ một phần thu tiềnsử dụng đất phải nộp của dự án này theo các Nghị quyết của Chính phủ năm 2012,năm 2013 về việc ban hành một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinhdoanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và để đảm bảo công bằng giữa cácđối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất thì chấp thuận đề nghị đối với sốtiền sử dụng đất công ty đã nộp vào ngân sách Nhà nước trước ngày 10/5/2012(thời điểm được gia hạn nộp thu tiền sử dụng đất theo Quyết định số4483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) nhưng trong thời gian 24tháng kể từ thông báo lần đầu của cơ quan thuế thì không bị xử phạt chậm nộp.

Đối với khoản tiềnsử dụng đất mà thời gian tính từ ngày phải nộp tiền sử dụng đất theo thông báonộp tiền sử dụng đất lần đầu của cơ quan thuế đã quá 24 tháng mà chưa nộp đủthì bị xử phạt chậm nộp theo quy định.

Đề nghị Công ty cổphần thương mại Hưng Việt liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đượcxem xét cụ thể theo quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC, Cục QLCS, Vụ CST - BTC;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn