BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1849 TCT/NV5
V/v thuế đối với tiền tài trợ từ Công ty mẹ

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng V-TRAC

Trả lời công văn số 2205/VTRAC ngày 19/5/2003 của Công ty phát triển cơ sở hạ tầng V-TRAC về việc chính sách thuế đối với tiền tài trợ từ Công ty mẹ, tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các văn bản hướng dẫn thi hành thì trường hợp Công ty V-TRAC Holdings Ltd., (trụ sở tại Cook Island- Công ty mẹ) chuyển tiền cho Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng V-TRAC để gánh chịu một phần chi phí tại Việt Nam thì khoản tiền trên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không tính vào thu nhập chịu thuế TNDN.

Công ty phát triển cơ sở hạ tầng V-TRAC phải trừ ra khỏi chi phí khoản chi phí đã được công ty V-TRAC Holdings Ltd., gánh chịu khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng V-TRAC biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến