VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1849/VPCP-KTN
V/v phê duyệt "Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Bắc Trung bộ và Duyên Hải miền Trung giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030"

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vậntải (tờ trình số 1429/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 02 năm 2013) về việc phê duyệt"Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thôngvận tải vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung giai đoạn 2012 - 2020, địnhhướng đến năm 2030", Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải căn cứ quyđịnh hiện hành, các Quyết định phê duyệt về chiến lược, quy hoạch, kế hoạchphát triển có liên quan, xem xét, phê duyệt "Phương hướng, nhiệm vụ và kếhoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Bắc Trung bộ và DuyênHải miền Trung giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030", theo thẩmquyền, đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển và điều kiện về phân bổ nguồnlực.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn