BỘ XÂY DỰNG

--------------------

Số: 185/BXD-KTXD

V/v: Hướng dẫn áp dụng Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:

Công ty cổ phần Sông Đà 10

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 205 SĐ 10/KTKH ngày 29/9/2011 củaCông ty cổ phần Sông Đà 10 về việc Hướng dẫn áp dụng Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định trong các Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì Định mức dự toán xây dựng công trình là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Định mức dự toán xây dựng công trình được lập theo công tác xây dựng và kết cấu của công trình, thể hiện nội dung công việc, các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện, biện pháp thi công chủ yếu và xác định đơn vị tính phù hợp; tính toán xác định hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được căn cứ vào thành phần công việc từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành. Đơn giá xây dựng công trình được lập trên cơ sở lựa chọn từ mức giá của những loại công tác xây dựng phổ biến hình thành trên thị trường khu vực nơi xây dựng công trình; từ tham khảo hệ thống đơn giá xây dựng công trình đã được công bố; từ đơn giá xây dựng của các công trình đã và đang xây dựng; từ hệ thống định mức dự toán xây dựng công trìnhvà các yếu tố chi phí có liên quan. Do vậy, việc thanh toán hợp đồng theo khối lượng hoàn thành và đơn giá dự toán đã được phê duyệt như nêu trong công văn số 205 SĐ10/KTKH ngày 29/9/2011 là phù hợp với quy định; (hao phí vật liệu nổ chỉ là một yếu tố cấu thành trong công tác đào phá đá bằng phương pháp nổ mìn).

Với nội dung trên, Công ty cổ phần Sông Đà 10 tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Tập đoàn Sông Đà;

- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

(đã ký)

Phạm Văn Khánh