BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 185/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán, tổng dự toán công trình

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Tổng Công ty xây dựng số 1 TNHH mộtthành viên - Bộ Xây dựng

Trả lời văn bản số 1847/TCT-NCPT &ĐTngày 15/11/2010 của Tổng Công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên – Bộ Xâydựng đề nghị hướng dẫn thanh toán hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

Theo các quy định hiện hành của Nhànước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì tổng dự toán của dự ánđược xác định bằng cách cộng các dự toán của các công trình thuộc dự án. Việcđiều chỉnh dự toán công trình được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghịđịnh số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình. Theo đó, Chủ đầu tư tổ chức thẩm tra, phê duyệt dự toán,tổng dự toán công trình điều chỉnh. Trên cơ sở dự toán, tổng dự toán điều chỉnhđã được phê duyệt, nội dung hợp đồng đã ký kết, hai bên thực hiện thanh toántheo quy định.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Tổng Công tyxây dựng số 1 TNHH một thành viên – Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh