TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 378/HQĐNg-TXNKngày 28/2/2013 của Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng về vướng mắc liên quan đến sự khácbiệt về mã số hàng hóa trên C/O, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến nhưsau:

Điều 16, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương hướng dẫn xử lý trong trườnghợp có sự khác biệt về phân loại mã số HS đối với hàng hóa hưởng ưu đãi thuếquan giữa Nước thành viên xuất khẩu và Nước thành viên nhập khẩu.

Tổng cục đã gửi văn bản số 6365/TCHQ-GSQL ngày 23/10/2009, số 738/TCHQ-GSQL ngày 20/2/2012 và 158/GSQL-THngày 28/3/2012 hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện thống nhất trongtrường hợp có sự khác biệt về mã số HS ghi trên C/O với các chứng từ trong bộhồ sơ hải quan.

Do vậy, đề nghị đơn vị thực hiệntheo các quy định và hướng dẫn nêu trên để xem xét, xử lý vướng mắc tại côngvăn 378/HQĐNg-TXNK dẫn trên. Trường hợp hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ quyđịnh tại Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA (không có nghi ngờ nào khác vềxuất xứ) thì chấp nhận C/O cho hưởng ưu đãi.

Cục Giám sát quản lý thông báo đểđơn vị được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn