BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại hàng hoá

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:Cục Hải quan TP Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 281204/CVAL ngày 28/12/2004 của Công ty TNHH Tiếp thị và Thương mại Anh Lan vềviệc phân loại mặt hàng dây cứu người hạ chậm thuộc tờ khai số 10041/NK /KD/KV3ngày 18/12/2004 nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV3,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục D quy định tại Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loạihàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi, Biểu thuế xuất khẩu; căn cứ Quyết định 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18/12/2003của Tổng cục Hải quan ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hảiquan về việc thực hiện phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Cục Hảiquan Hải Phòng xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan HảiPhòng biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An