ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 185/UB
V/v báo cáo tình hình HTKT với các tỉnh và K.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 1982

Kính gởi :

- Chủ tịch UBND các quận, huyện
- Giám đốc các Sở, Ban, Ngành
- Giám đốc các Công ty kinh doanh thương nghiệp và xuất nhập khẩu

Năm 1982 các quận, huyện, sở,ban, ngành, Công ty có quan hệ hợp tác kinh tế theo kế hoạch của Thành phố vàngoài kế hoạch với các tỉnh trong cả nước, và với Campuchia và đạt kết quả khálớn, nhưng Ủy ban nhân dân thành phố chưa nắm được đầy đủ nội dung hợp tác vàdoanh số.

Nay Chủ tịch Ủy ban nhân dânthành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Giám đốc các sở,ban, ngành, Giám đốc các công ty báo cáo gấp kết quả hợp tác kinh tế năm 1982và dự kiến kế hoạch hợp tác kinh tế năm 1983, gởi về phòng Hợp tác kinh tế củaỦy ban Kế hoạch thành phố, chậm nhất đến ngày 15/12/1982 và Ủy ban Kế hoạchthành phố tổng hợp báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố vào20/12/1982. Báo cáo của các quận, huyện, sở, ban, ngành cần theo đúng những nộidung sau :

1/- Tình hình hợp tác kinh tế(mua, bán, trao đổi vật tư, hàng hóa với tỉnh, huyện bạn và Campuchia) trongnăm 1982 dự kiến năm 1983 và các năm sau, nói rõ tổng khối lượng hiện vật vàtính giá trị bằng đồng Ngân hàng Việt Nam.

a) Mua của các đơn vị bạn :

* Nguyên liệu cho sản xuất côngnghiệp, tiểu thủ công nghiệp

* Hàng hóa xuất khẩu

* Lương thực

* Thực phẩm.

b) Bán cho các đơn vị bạn :

* Các loại hàng hóa công nghệphẩm

* Các loại vật tư kỹ thuật,thiết bị, máy móc, phụ tùng

* Nguyên liệu chính.

2/- Báo cáo nói rõ các loại hàngmua bán trao đổi (ngoài kế hoạch hợp tác với từng tỉnh và với Campuchia).

3/- Tổng số tiền còn nợ chưathanh toán (ghi rõ số ta nợ các đơn vị bạn và bạn nợ ta).

Từ năm 1983, các đơn vị phải xâydựng kế hoạch hợp tác kinh tế ; kế hoạch đầu tư vốn để khai thác tiềm năng vàxây dựng quỹ hàng hóa của đơn vị mình để mua bán, trao đổi với tỉnh bạn và vớiCampuchia – đưa vào kế hoạch chung của thành phố. Từng đơn vị phải làm các đềán cụ thể trên từng lĩnh vực, gởi về Ủy ban Kế hoạch thành phố để Ủy ban Kếhoạch thành phố cùng với các ngành liên quan, nghiên cứu và tổng hợp trình Ủyban nhân dân xét duyệt.

Ủy ban Kế hoạch thành phố cótrách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện yêu cầu kế hoạch hóa hoạt động hợptác này./.

Nơi nhận :
-Như trên
-Các đồng chí TTUB
-Chánh, Phó VPUB
-Lưu
B. 5b

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn