BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1850 TCT/NV5
V/v hoàn thuế GTGT đối với chi phí hoạt động khuyến mại, quảng cáo

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Cục thuế Tỉnh Bình Dương
- Công ty TNHH Kimberly Clark

Trả lời công văn số 1506/CT-NVT ngày 13/05/2003 của Cục thuế tỉnh Bình Dương hỏi về việc thanh tra hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Kimberly Clark (theo công văn số 2404/KCVN ngày 24/4/2003 của Công ty), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3b11, Mục I, Phần thứ hai Thông tư số 89/1999/TT-BTC ngày 16/7/1999 hướng dẫn thực hiện các quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì trong 2 năm đầu mới đi vào hoạt động, chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại... của Doanh nghiệp không được vượt quá mức 7% trên tổng số chi phí hợp lệ và không quá 5% trên tổng chi phí trong các năm sau đó.

Trường hợp Công ty TNHH Kimberly Clark có khoản chi phí cho hoạt động khuyến mãi quảng cáo trong năm 2000 vượt mức khống chế (5%) thì khoản chi nằm ngoài mức khống chế trên sẽ không được tính là chi phí hợp lý hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Số thuế GTGT đầu vào tương ứng với chi phí khuyến mại, quảng cáo bị loại nói trên sẽ không được hoàn.

Tổng cục thuế trả lời để công ty TNHH Kimberley Cark biết và đề nghị Công ty liên hệ và làm việc cụ thể với cục thuế tỉnh Bình Dương để được xem xét, giải quyết./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Phạm Văn Huyến