VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1850/VPCP-V .III
V/v phân công chuẩn bị phiên họp thứ 16 và 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Nội vụ, Ngoại giao, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Văn phòng Quốc hội có công văn số 393/VPQH-TH ngày 04 tháng3 năm 2013 về việc chuẩn bị phiên họp thứ 16 (dự kiến từ ngày 18 tháng 3 đếnngày 26 tháng 3 năm 2013) và phiên họp thứ 17 (dự kiến từ ngày 08 tháng 4 đếnngày 19 tháng 4 năm 2013) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, Thủ tướngChính phủ có ý kiến phân công nhiệm vụ, như sau:

I. ĐỐI VỚI PHIÊN HỌP THỨ 16 CỦA UBTVQH (DỰ KIẾN TỪ NGÀY 18ĐẾN NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2013):

1. Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị, trình: Dự án Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình:

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giátrị gia tăng;

- Dự án Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi);

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thunhập doanh nghiệp.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị, trình: Dự án Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

4. Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị, trình: Dự án Luật tiếpcông dân.

5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chuẩn bị:Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.

II. ĐỐI VỚI PHIÊN HỌP THỨ 17 CỦA UBTVQH (DỰ KIẾN TỪ NGÀY 08ĐẾN NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2013):

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Chuẩn bị, trình:

- Báo cáo của Chính phủ về quyết toán ngân sách nhà nước năm2011;

- Báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tưxây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012.

b) Phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phối hợp chuẩn bị: Báo cáo củaChính phủ về việc đàm phán, ký kết Thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đềngười di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam - Lào.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

a) Phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật giáo dục quốc phòng, anninh;

b) Chuẩn bị, trình: Dự án Pháp lệnh công tác quốc phòng ởBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương.

4. Bộ trưởng Bộ Công an:

a) Chuẩn bị, trình: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật cư trú;

b) Phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật phòng, chống khủng bố;

5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp chuẩn bị:Dự án Luật đất đai (sửa đổi).

6. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Chuẩn bị, trình: Dự án Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

b) Phối hợp, chuẩn bị: Dự án Luật phòng, tránh giảm nhẹthiên tai.

7. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị,trình: Dự án Luật việc làm.

8. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chuẩn bị: Dựán Luật khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

9. Bộ trưởng Bộ Công Thương phối hợp chuẩn bị: Dự án Pháplệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vậtliệu nổ và công cụ hỗ trợ.

10. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình: Tờ trình của Chínhphủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013.

Sau khi các Tờ trình, Báo cáo, Dự án Luật (trình Quốc hộicho ý kiến lần đầu), Dự án Pháp lệnh (trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ýkiến lần đầu) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội,các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyềnThủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 100 bản đến Văn phòng Quốc hội (37Hùng Vương, Hà Nội) trước ngày 11 tháng 3 năm 2013 đối với phiên họp thứ 16 vàtrước ngày 01 tháng 4 năm 2013 đối với phiên họp thứ 17, đồng gửi Văn phòngChính phủ 05 bản.

Đối với các Dự án Luật đã được Chính phủ trình và Quốc hộicho ý kiến, các Dự án Pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến,đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan báo cáo Thủ tướng Chính phủviệc tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo Luật, Pháp lệnh. Sau đó theo chỉđạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với các cơ quan hữu quan của Quốchội chuẩn bị và gửi tài liệu đến Văn phòng Quốc hội theo thời hạn trên.

Tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Dân tộc và các Ủyban của Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến đối với các nội dung trên, đề nghị cáccơ quan cung cấp theo yêu cầu về số lượng và thời hạn gửi tài liệu của Hội đồngDân tộc và các Ủy ban.

11. Riêng đối với Dự án Luật hải quan (sửa đổi) và Dự ánLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội, Chính phủ đã có Tờtrình số 08/TTr-CP ngày 09 tháng 12 năm 2012 đề nghị cho điều chỉnh thời giantrình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và thông qua tại kỳ họp thứ 7.

Đề nghị gửi kèm Bản điện tử các tài liệu trên, trừ tài liệumật đến địa chỉ: Phòng Văn thư, Vụ hành chính, email: vanthuqh@qh.gov.vn; Trungtâm tin học, email: tt-tinhoc@qh.gov.vn và Phạm Lê Hằng, Trưởng phòng Intranet,Trung tâm Tin học, email: hangpl@qh.gov.vn để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụphiên họp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngangBộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Chủ nhiệm, các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ: PL, NC, KTTH, KTN, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, V.III (3). Thuy. 52

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ