BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1851/BCT-TTTN
V/v điều hành kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Nghị định số 83/2014/NĐ-CP );

Căn cứ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Công Thương- Tài chính Quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (sau đây gọi tắt là Thông tư số 39/2014/TTLT- BCT-BTC);

Căn cứ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống;

Căn cứcông văn số 17444/BTC-QLG ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính về tỷ giá ngoại tệ để tính giá cơ sở;

Căn cứ Luật số 70/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội sửa đi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Thông báo số 19/TB-VPCP ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về sơ kết 01 năm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 và cơ chế giá;

Căn cứ Thông báo số 76/TB-BTC ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc chi phí kinh doanh định mức xăng E5;

Căn cứ thực tế diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 03 tháng 3 năm2016 (sau đây gọi tắt là kỳ công bố) và căn cứ nguyên tắc tính giá cơ sở theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC;

Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường, như sau:

Mặt hàng

Giá cơ sở kỳ trước liền k ngày 1 18/02/2016 (đồng/lít, kg)

Giá cơ sở kỳ công bố2 (đồng/lít, kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công b với giá cơ sở kỳ trước liền kề (đồng/lít, kg)

Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công b với giá cơ sở kỳ trước liền k (%)

(1)

(2)

(3)=(2)-(1)

(4)=[(3):(1)]x100

1.Xăng RON 92

13.752

14.122

+370

+2,69

2. Xăng E5

13.321

13.684

+363

+2,72

3. Dầu điêzen 0.05S

10.119

10.563

+444

+4,39

4. Du hỏa

9.494

9.900

+406

+4,28

5. Du Madút 180CST3.5S

7.260

7.294

+34

+0,47

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

1. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

1.1. Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

1.2. Chi sử dụng Quỹ Bỉnh ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:

- Xăng khoáng: 370 đồng/lít;

- Xăng E5: 363 đồng/lít;

- Dầu điêzen: 983 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 995 đồng/lít;

- Dầu madút các loại: 69 đồng/kg.

2. Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn:

- Xăng RON 92: không cao hơn 13.752 đồng/lít;

- Xăng E5: không cao hơn 13.321 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 9.580 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 8.905 đồng/lít;

- Dầu madút 180CST3.5S: không cao hơn 7.225 đồng/kg.

3. Thời gian thực hiện

- Trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăngdầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 3 năm 2016.

- Kể từ 15 giờ 00 ngày 04 tháng 3 năm 2016, là thời điểm Liên Bộ CôngThương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trướcngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điềuchỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăngdầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP Thôngtư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC .

Bộ Công Thương thông báo để các thương nhân đầu mối kinh doanh xăngdầu biết, thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về Liên Bộ Công Thương – Tàichính để giám sát theo quy định./.

Nơi nhận:
-Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (b/c);
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (b/c);
- Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ
(BTC);
- Cục Quản lý thị trường (BCT);
- Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (để
biết);
- Lưu: VT, TTTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
Võ Văn Quyền

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày*
(18/02/2016 - 03/3/2016)

TT

Ngày

X92

Dầu hỏa

Do0,05

FO 3,5S

VCB mua CK

VCB bán

1

18/2/16

40.960

42.860

40.720

159.000

22,290

22,400

2

19/2/16

40.100

42.910

40.280

152.910

22,290

22,400

3

20/2/16

4

21/2/16

5

22/2/16

40.430

41.470

39.200

152.470

22,330

22,410

6

23/2/16

40.710

41.400

39.300

151.820

22,330

22,410

7

24/2/16

40.070

40.240

38.100

146.550

22,330

22,380

8

25/2/16

42.100

41.660

39.330

149.110

22,330

22,355

9

26/2/16

44.670

42.880

40.220

155.510

22,330

22,350

10

27/2/16

11

28/2/16

12

29/2/16

42.920

42.740

40.140

152.260

22,285

22,335

13

1/3/16

44.870

44.270

42.020

162.340

22,285

22,335

14

2/3/16

44.050

44.300

42.070

159.850

22,285

22,340

15

3/3/16

44.570

44.030

42.190

154.210

22,285

22,335

Bquân

42.314

42.615

40.325

154.185

22,306

22,368

* Giá thành phẩm xăng dầu được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày (MOP’s: Mean of Platt of Singapore) được công b bởi Hãng tin Platt 's (PlattSingapore).1 ,2 Tính trên cơ sở mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định là 300 đồng/lít xăng khoáng, 0 đồng/ lít xăng E5, 300 đồng/lít điêzen, 300 đồng/lít dầu hỏa, 300 đồng/kg dầu madút.