BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1852/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1304/SXD-KTXD ngày 24/8/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫncấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Chứng chỉ kỹ sư định giá xâydựng do Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét cấp cho cáccá nhân đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CPngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình(trước đây là Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình), không phụ thuộc vào nơi đăng ký thườngtrú hoặc nơi công tác, cũng như nơi học tập để được cấp chứng nhận đã hoànthành khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng. Việc quản lý đào tạocấp chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựngthuộc trách nhiệm của tổ chức đào tạo và Sở xây dựng nơi quản lý, tổ chức đàotạo. Trường hợp cần kiểm tra thông tin cụ thể, Sở xây dựng tỉnh Quảng Ninh cóthể liên hệ với Sở Xây dựng nơi tổ chức khóa đào tạo để xác minh.

2. Tại khoản 4, Điều 18 Nghịđịnh số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tưxây dựng đã quy định: “Cá nhân là công chức đang làm việc trong các cơ quanhành chính nhà nước có liên quan đến quản lý chi phí đáp ứng đủ điều kiện quyđịnh của Nghị định này được cấp Chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng; việc hànhnghề tư vấn của công chức phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về côngchức.” Như vậy, nếu các công chức này đáp ứng đủ các điều kiện để được cấpchứng chỉ kỹ sư định giá thì vẫn được cấp, còn việc hành nghề của họ phải tuânthủ theo các quy định của Luật cán bộ, công chức.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh căncứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. Tr06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn